Afrikanska Unionen - En studie med inriktning på konflikthantering

Författare:

  • Karin Bogland
  • Robert Egnell
  • Maria Lagerström

Publiceringsdatum: 2008-03-18

Rapportnummer: FOI-R--2481--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Den Afrikanska Unionen är av stor vikt för afrikansk konflikthanteringsförmåga. Rapporten syftar därför till att höja kunskapsnivån om Afrikanska Unionen (AU) som organisation, med inriktning på konflikthantering. Ett ytterligare syfte är att skapa ett fundament för fortsatt forskning genom att identifiera ett antal relevanta forsknings- och policyfrågor för vidare studier under 2008. Studien innehåller därför en översiktlig genom gång av AU:s historik, organisation och dess koppling till andra större regionala aktörer. Därför görs en fokusering på AU:s konflikthanteringsorgan, vilket bland annat innebär en närmare titt på AU:s freds- och säkerhetsråd (Peace and Security Council - PSC). Direktoratet för Fred och Säkerhet (Peace and Security Directorate), samt på African Standby Force (ASF). Slutligen problematiseras ett antal ämnen som uppkommit under studiens gång och som bedömts så relevanta att de bör ingå redan i detta inledande skede av forskningen.