Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet: en metodöversikt

Författare:

  • Elin Kågebro
  • Maria Vredin Johansson

Publiceringsdatum: 2008-06-26

Rapportnummer: FOI-R--2530--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Klimat
  • klimatförändring
  • anpassning
  • ekonomiska beslutsmodeller
  • kostnadsnyttoanalys
  • kostnadseffektanalys
  • multikriteria-analys

Sammanfattning

En hel del anpassning till framtidens förändrade klimat kommer att ske successivt och självmant i respons på upplevda klimatförändringar. I många fall kan det fungera utmärkt men för investeringar och åtgärder med relativt lång livstid (säg mer än 25 år) och för investeringar och åtgärder som är känsliga för väderextremer ökar klimatförändringarna behovet av planering och framförhållning. I sådana situationer kan ekonomiska beslutsmodeller, som syftar till att fungera som planerings- och prioriteringsverktyg, vara till nytta för beslutsfattarna. I den här rapporten beskriver vi de vanligaste ekonomiska beslutsmodellerna; kostnadsnyttoanalys (CBA), kostnadseffektanalys (CEA) och multikritera-analys (MCA). Genom att tillhandahålla genomarbetade beslutsunderlag tror vi att dessa modeller kan förenkla beslut som rör klimatanpassningsåtgärder. Beskrivningarna kommer att tjäna som underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram verktyg som kan användas på lokal nivå för klimatanpassningsbeslut inom Climatools.