What future for privatized peacekeeping? Prospects and realities in the UN debate

Författare:

  • Cecilia Hull

Publiceringsdatum: 2008-08-19

Rapportnummer: FOI-R--2540--SE

Sidor: 50

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • privata säkerhetsföretag
  • privata militära företag
  • FN
  • fredsfrämjande operationer
  • legosoldater
  • statens våldsmonopol
  • internationell lag

Sammanfattning

Privata företag som erbjuder militära tjänster till högst bjudande blir allt vanligare. Deras tjänster, vilka inkluderar allt från minröjning, övrvakning och logistik till militär utbildning och närstrid, har sålts till stater, företag och organisationer, däribland till FN. De har även erbjudit sig axla rollen som fredsfrämjande soldater i FNinsatser. FN har hittills varit mycket tveksam till att ta till sig detta erbjudande, till stor del p.g.a. jämförande med traditionella legosoldatsband och en motvilja att "privatisera fred". Som resultat har en seriös utvärdering inom FN av detta förslag uteblivit. Denna rapport undersöker möjligheten att privatisera fredsfrämjande operationer från ett FN perspektiv. Den framhåller att FN har motsatt sig ett sådant initiativ av tre anledningar: esn oro att privatisering skulle öka kostnaden för fredsfrämjande insatser, osäkerhet angående dessa företags legala status och ansvarsskyldigheter, samt en farhåga att privatisering skulle kunna försvaga statens våldsmonopol och minska staters ansvarskännande för att bibehålla internationell fred och säkerhet. Dessa är allvarliga och viktiga frågor. Att privatisera fredsfrämjande operationer utan att ta itu med dem är därför inte att rekommendera. Denna rapport hävdar dock att om problemen kunde lösas så har FN mycket att vinna på att privatisera valda delar av sina insatser. En privatisering måste vara villkorlig men dessa villkor är varken ouppnåeliga eller oönskade. FN borde därför stötta och förespråka genomförandet av dessa villkor istället för att motsätta sig en sådan diskussion.