Hotdatabas - Teknisk prestanda

Författare:

  • Mats Hartmann

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2658--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • hot
  • ammunition
  • finkaliber
  • FSP
  • teknisk prestanda
  • V50
  • stridsdel
  • skydd
  • gränstjocklek

Sammanfattning

Att känna den tekniska prestandan hos de stridsdelar som kan tänkas utgöra ett hot mot svensk trupp är viktigt av flera anledningar, t.ex. för att kunna systematisera hoten. En annan av dessa anledningar är att det möjliggör skapandet av en så kallad "hottrappa". Ur en hottrappa kan lämplig skyddsnivå väljas, vilken kan användas som kravspecifikation såväl för nya plattformar som för justeringar av befintlig materiel för att anpassa denna till aktuella hotmiljö. Hotdatabasen är tänkt att sammanställa experimentellt framtagna och teoretiskt/statistiskt utvärderade prestandadata för olika ammunitionssorter. Denna första upplaga visar hur informationen är tänkt att presenteras och även det verktyg som skapar strukturen till databasrapporten beskrivs översiktligt. Det är av största betydelse att den information som databasen innehåller kan hållas aktuell under lång tid då det är vanligt att olika ammunitionssorter används på olika platser i världen under årtionden, varför risken att informationen blir inaktuell är liten. Lika viktigt är det att regelbundet tillföra ny information om de ammunitionssorter som påträffas och som kan införskaffas för testning. Även information som har tagits fram av andra organisationer ska kunna införas i databasen när det är möjligt. Vid genomförande av experiment för att testa till exempel finkalibrig ammunition måste stor vikt läggas vid flera faktorer såsom korrekt identifiering av ammunition och målmaterial, kvalitet på mätresultat samt att säkerställa att projektilens snedställningsvinkel inte är för stor vid anslaget. För att möjliggöra detta byggs för närvarande en försöksanläggning för finkaliberammunition och FSP på FOI. Så långt det har varit möjligt har det valts att spara all indata som rena textfiler, dels för att både mängd och typ av data kommer att variera i hög grad mellan de olika testade ammunitionssorterna, dels för att data ska vara tillgänglig under lång tid. Textfilerna läses idag av ett MATLAB-program som utvärderar V50 och sedan skriver resultaten med text, tabeller och diagram direkt som ett rapportmanus. Ett alternativ till textfilerna och MATLAB-programmet skulle kunna vara någon form av kommersiell databashanterare. Då finns dock risker med bristande kompabilitet mellan versioner, svårigheter att utvärdera de experimentella resultaten och data sparade i binär, oläslig form. Ett exempel, baserat på öppna data, på hur databasen kan komma att se ut ges där ett antal experimentella resultat har utvärderats med hjälp av MATLAB-programmet presenteras. De utvärderade resultaten presenteras som text, tabeller och grafer. Exemplet visar att metodiken med textfiler som indata till ett kombinerat hanteringsoch rapportgenereringsverktyg fungerar, samtidigt som den visar på ett antal områden där utvecklingspotential finns.