OPS-lösningar inom försvaret. Exempel från Norge - Kystvakten

Författare:

  • Jon Rognes

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2864--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • OPS
  • Offentlig-Privat Samverkan
  • outsourcing
  • Norge
  • Kystvakten

Sammanfattning

Effekter av OPS-lösningar har studerats i Norge, ett land som varit tidigt ut med OPS, efter Storbritannien ett av de första i Europa. Kystvakten är det enda stora exemplet i Norge, men efter regeeringsskiftet 2005 har politiska beslut tagits att inte gå vidare med andra, planerade OPS-lösningar i försvaret. Kystvakten har genomfört OPS-lösningar vad gäller huvuddelen av de fartyg som används i den löpande verksamheten. Man har valt att låta externa leverantörer stå för de specialbyggda fartyg som används. Detta sker genom extern finansiering som bygger på leasing med långa kontrakt. Drift och underhåll sköts av leverantörens personal, och Kystvakten betalar för tillgänglighet. OPS-lösningen är av formen leasing med funktionsansvar, där drift och underhåll är inkluderat i åtagandet. Leverantör har egen personal på plats kontinuerligt. Flera leverantörer konkurrerar om uppdraget, för närvarande har Kystvakten tre leverantörer parallellt. Man arbetar med långa kontrakt, vad som kan betecknas som en partnerskapsrelation med leverantörerna.Detta bygger på nära samarbete, leverantörens personal är helt integrerad i det dagliga arbetet. Effekter av OPS-lösningen. Kortsiktiga effekter: Ingen påvisad kostnadssänkning eller ökning (+/- 5-10 % beroende på beräkning) Högre tillgänglighet (från 320-339 dagar i drift för OPS-fartyg mot 260-300 dagar för egna fartyg) Lägre utnyttjandegrad av försvarets tillgängliga kringresurser (indirekt effekt). Övergång/Upphandling: Stabila relationer har byggts upp över tid Partnerskapslösning - lång tidsram för utveckling av arbetssätt Stegvis utveckling av samarbete Inga större konflikter, inga tilläggskostnader utöver kontraktet Långa effekter: Utvecklingsansvar hos leverantören med nära samarbete på alla nivåer Externa långa kontrakt skapar stabilitet (genom inlåsningseffekt) Kompetensfrågan (Kystvaktens långsiktiga förmågaatt hantera de uppgifter som läggs ut) måste hanteras på sikt. Försvarets resurser och arbetssätt påverkas (driver förändring)