Individual status assessment using wireless body area networks

Författare:

  • Britta Levin
  • Dennis Andersson
  • Fredrik Lantz

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2878--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Fysiologisk status
  • individstatus
  • WBAN
  • beslutsstöd
  • data
  • fusion
  • övervakning.

Sammanfattning

Denna rapport är resultatet av det andra året av FoT-projektet Tids- /resurskritisk ledning med övervakning av individstatus (TRIS). Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att utveckla ett systemkoncept för ett beslutsstödssystem för övervakning av individers status. Övervakningen är tänkt att ske genom insamling av fysiologisk- och psykofysiologisk information och olika former av omgivningsinformation. Systemet ska samla in, bearbeta, fusionera och visualisera denna information för att stötta användarens beslutsprocess. Projektet samarbetar med andra organisationer för att bidra till utvecklingen av ett test- och demonstrationssystem för detta ändamål. En del av TRIS är det så kallade wireless body area network (WBAN ) bestående av kroppsburna sensorer från vilka data trådlöst överförs till olika nivåer av beslutsfattare. TRIS ambition är att systemkonceptet ska vara flexibelt och att informationsinhämtningen kan anpassas till olika användares behov och roller. En första utvärdering av WBAN konceptet har koncentrats till insamlade variabler, aspekter på dataöverföring och metoder för kommunikation. Ett flertal förbättringsförslag har identifierats. En angelägen systemegenskap är adaptivitet, dvs kommunikationen anpassas efter behov för att på så sätt öka effektiviteten i energianvändningen.