Hundens doftbild vid explosivämnessökning. Slutrapport

Författare:

 • Mona Brantlind
 • Siw Rüdén
 • Anni Båth
 • Annika Danielson
 • Helén Petersson
 • Rose-Marie Karlsson

Publiceringsdatum: 2010-09-17

Rapportnummer: FOI-R--2936--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • explosivämnen
 • minhundar
 • renad TNT
 • analyser
 • doftbild
 • nya träningsmetoder

Sammanfattning

Projektet startades för att undersöka möjligheten att effektivisera träningen av minhundar och öka deras träffsäkerhet. Det vanligaste explosivämnet i minor och vid träning är military grade TNT1 (MTG TNT). Den innehåller ca 1 % föroreningar från tillverkningsprocessen. Föroreningarna har högre ångtryck än TNT och dominerar doftbilden i luftfasen. En hund som tränats på MTG TNT kan välja att leta efter föroreningarna. Det ger en osäkerhet då de varierar mellan tillverkare och gradvis dunstar bort, vilket förändrar doftbilden över tid. I projektet undersöktes om två hundar tränade på renad TNT2 kunde detektera MTG TNT. Ytterligare en frågeställning var om dessa hundar visade intresse för minor. Erfarenhetsmässigt vet vi att hundar som tränats i Sverige har svårt att detektera minor i Bosnien. Förklaringen kan vara att utländska minor har en annan doftbild, på grund av att föroreningarna i MTG TNT varierar beroende på tillverkningsmetod. Jordtypen och klimatet påverkar också doftbilden. Den minsta gemensamma nämnaren i MTG TNT är 2,4,6-TNT, som utgör den farliga, explosiva delen. Den finns alltid närvarande i en TNT baserad mina. Renad TNT föreligger i form av kristaller och träningen skedde i huvudsak med en vattenlösning av dessa TNT-kristaller. Idén att använda en vattenlösning kom från OSP-projektet, finansierat av GICHD. Fördelarna med vattenlösningen var att träning kunde ske utomhus i lanes3, var som helst utan att marken bereddes långt i förväg. Ingen bevakning av övningsområdet krävdes. Projekthundarna lärde in sökmönster, markering och diskriminering vid sök i karusell med hjälp av en kong4 och därefter ute i lanes. När hundarna kunde detta fick de lära sig att markera för renad TNT. Träningen gjordes på samma sätt som för kong i lane och i karusell. Tester genomfördes där de två hundarna sökte över MTG TNT i vattenlösning samt över nedgrävda minor. Den ena hunden visade intresse för både MTG TNT och minor, den andra hunden visade intresse för MTG TNT utan synbar förhöjning av intresset i söket över minor. Ett liknande test utfördes i karusellen på sand kontaminerad med TNT, MTG TNT samt minskal. Båda hundarna markerade för samtliga målsubstanser vilket borde betyda att de kände igen doften av ren TNT i den nya doftbilden. Projektet avslutades med att hundarna åkte ner till Norwegian Peoples Aid Global Training Center (NPA) utanför Sarajevo i Bosnien för att söka på deras träningsfält. Båda hundarna visade förhöjt intresse, eller markerade för MTG TNT vattenlösning och nedgrävda minor. --------------------------------------- 1 TNT är detsamma som trotyl och "military grade TNT" som träningsämne kallas även för TNT kuts. I denna rapport förekommer förkortningen MTG TNT, vilket är en förkortning av Military Grade TNT 2 Med renad TNT avses 2,4,6- TNT renad till 99,99%. 3 Lane är i detta fall en 40 cm bred bit mark av olika längd, som avgränsas med träribbor. 4 En kong är en röd hundleksak i gummi som används för att belöna och motivera hunden.