Protection of Civilians: Delivering on the Mandate through Civil-Military Coordination

Författare:

  • Justin MacDermott
  • Måns Hanssen

Publiceringsdatum: 2010-10-18

Rapportnummer: FOI-R--3035--SE

Sidor: 94

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • fredsbevarande
  • skydd av civila
  • skyldighet att skydda
  • civil-militär samverkan
  • Förenta Nationerna
  • fredsfrämjande insatser

Sammanfattning

Under de t senaste decenniets konflikter så har majoriteten av dödade varit civila. Detta har lett till att ökat utrymme getts frågan om skydd av civila (protection of civilians) och att FN nu mera tenderar att inkludera skydd av civila i mandaten för fredsfrämjande insatser. Med hänsyn till den brist på metoder och riktlinjer för hur skydd av civila implementeras i praktiken så har denna rapport studerat hur civil-militär samverkan på den operativa och taktiska nivån kan användas för att stärka skyddet av civila. Rapporten är uppdelad i två delar, en som behandlar den konceptuella utvecklingen kring skydd av civila och en som, genom fallstudier, granskat den praktiska tillämpningen av skydd av civila. I del I granskas konceptuella aspekter av skydd av civila, samt relaterade principer och koncept liksom deras framväxt. Del II baseras på en rad fallstudier från FN missioner inklusive MONUC, UNMIL, UNOCI, UNMIS och UNAMID. Denna del granskar hur skydd av civila har manifesterats i mandaten för dessa insatser samt hur FN:s fredsfrämjande insatser har använt sig av civil-militär samverkan för att leverera på mandat för skydd av civila. Från fallstudierna har rapporten sökt dra lärdomar (s.k. lessons learned), vilka kan vara relevanta för fredsfrämjande aktörer. Dessa rekommendationer centreras på följande aspekter i relation till skydd av civila: operativa riktlinjer; planering; koordinering; utförande; träning och kapacitet samt uppföljning och rapportering. Rapporten avslutas med slutsatser i del III.