Starka handhållna lasrar: Hotutveckling och skyddsmöjligheter

Författare:

  • Cesar Lopes
  • Sören Jägerhök
  • Johan Öhgren

Publiceringsdatum: 2010-11-16

Rapportnummer: FOI-R--3036--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Laser
  • handhållna lasrar
  • laserpekare
  • laserhot
  • laserskydd

Sammanfattning

Billiga, små, handhållna och relativt starka lasrar har under de senaste åren fått stor spridning bland civilbefolkningen/allmänheten. De kommersiellt tillgängliga lasrarna kan blända/störa ögon på kilometeravstånd. På kortare avstånd kan de även skada ögon med synreducering eller i värsta fall permanent synförlust som följd. Den stora spridningen av handhållna lasrar har gjort att antalet incidenter i världen ökat dramatiskt. I Sverige rapporteras om nästan en incident per dag. Bland de mest drabbade är flyget (piloter) och polisen. Flygplan blir belysta under start och landning, det vill säga under den del av flygningen som är mest känslig för oförutsedda händelser, vilket kan ledda till allvarliga konsekvenser. Plan har tvingats avbryta landningen och till och med omdirigerats till andra flygplatser. De flesta attackerna är medvetna och konsekvenser av laserbelysningen om båda piloterna tappar synen under en kritisk del av landningen/starten kan bli ödesdigra. Förövare är allt från ungdomar (okynne) till kriminella och autonoma grupper (terroristliknande/inspirerade grupper). Barns lek med starka handhållna pekare har också lett till ögonskador med synreducering som följd och antalet arbetsskador på bland annat poliser ökar. Civila myndigheter försöker genom lagstiftning att stävja den här typen av verksamhet. Hårdare lagstiftning, och till och med vapenklassning i andra länder, verkar dock ha liten effekt och antalet incidenter fortsätter, precis som i Sverige, att öka. I Sverige beslagtar polisen 2 - 3 lasrar per dag och trenden är att styrkan på lasrarna ökar, samtidigt som priserna sjunker, och nya lasertyper dyker upp. De kommersiellt tillgängliga lasrarna utgör därför ett reellt hot mot många viktiga samhällsfunktioner samt mot enskilda individer och försvarets personal. Kommersiella skydd finns i form av glasögon och i viss mån visir och skärmar som kan blockera laserljuset och skydda mot bländning och skada. De ger dock inte ett fullständigt skydd mot alla typer av laserattacker, och skapar dessutom ett handikapp för användaren eftersom de är starkt färgade. Övning och utbildning av personer som riskerar att drabbas blir därför ett viktigt komplement till skyddsglasögon och en förutsättning för att minimera effekten av laserbelysning. Rapporten beskriver hur den här typen av hot utvecklas och stadigt har ökat. Därför, med tanke på lättheten i att få tag på dessa billiga lasrar, måste både militära och civila myndigheter ta hotet på allvar. Rapporten riktar sig därför inte enbart till Försvarsmakten (FM) utan också till civila myndigheter med syftet att åskådliggöra hotet och ge exempel på skyddsmöjligheter.