Tal i taktiska flerhoppsnät

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Anders Hansson
  • Jan Nilsson

Publiceringsdatum: 2010-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3084--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Talkommunikation
  • flerhoppsnät
  • ad hoc-nät
  • push-to-talk
  • PTT

Sammanfattning

Utvecklingen för taktisk kommunikation rör sig mot mobila nät med hög kapacitet. I flera av dessa koncept ingår talkommunikation som en av de högst prioriterade taktiska tjänsterna. Mobila ad hoc-nät är trådlösa flerhoppsnät som kan fungera oberoende av fast infrastruktur och har förmågan att dynamiskt anpassa sig efter varierande förhållanden. I en mjukvarudefinierad radio implementeras en stor del av funktionerna i mjukvara. Den del av mjukvaran som definierar radiosystemet brukar förenklat kallas vågform. En eller flera olika vågformer kan användas i samma hårdvaruplattform. Huvudfrågan för den här rapporten är om tal- och datakommunikation bör implementeras i en gemensam vågform eller i två separata vågformer. Det går inte att ge ett enkelt svar på den frågan, men vi tar upp för- och nackdelar med de två alternativen. Vi har utvärderat två koncept för tal i taktiska flerhoppsnät. Det ena konceptet innebär att talkommunikation hanteras i ett separat smalbandigt flerhoppsnät på VHF-bandet, med övrig datakommunikation i ett bredbandigt flerhoppsnät på UHF-bandet. Det andra konceptet innebär att all kommunikation, även tal, hanteras i den bredbandiga UHF-vågformen. Fokus ligger på realisering av talkommunikation för grupper eftersom den tjänsten ställer speciella krav på utformningen av kommunikationssystemet. Vi konstaterar att det går bra att realisera tal över flera hopp med både bredbandiga och smalbandiga vågformer. Med några räckviddsexempel visar vi att smalbandiga vågformer har längre räckvidd per hopp. Den bredbandiga vågformen kräver fler hopp över mellanliggande noder för att ge en bra räckvidd.