Effektivare insatsplanering - öka nyttan med spel och krigsspel

Författare:

  • Göran Bergström
  • Erik Nordstrand
  • Peter Rindstål
  • Janne Åkerström

Publiceringsdatum: 2010-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3100--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • spel
  • krigsspel
  • insatsplanering

Sammanfattning

Spel och krigsspel för samman flera kompetenser för att dessa gemensamt ska kunna belysa och analysera ett problem. För insatsplaneringen är krigsspel bra för att bl.a. visualisera händelseförlopp kopplat till tid och rum och skapa en gemensam bild av vad som ska uppnås med planen samt hur genomförandet ska ske hos dem som deltar. Spel bör därmed kunna användas som stöd för idégenerering, jämförande värderingar och för att pröva, kontrollera och utveckla framtagna planer för att senare under genomförandet även kunna användas för att följa upp planer och beslut. Under genomförandet kan dessutom snabba uppföljande spel användas för att utvärdera planens framåtskridande och fortsatta hållbarhet samt stödja identifieringen av kompletterande behov av åtgärder. Efter att ha studerat reglementen för insatsplanering anser författarna att tillämpningen av spel och krigsspel i insatsplaneringen bör kunna utvidgas utöver det som nu är skrivet. För insatsplanering finns vidare ett antal praktiska problem på staberna såsom tidsbrist, brist på underlag och ibland begränsad erfarenhet av spel. Författarna beskriver mot ovan bakgrund nyttan med spel och krigsspel samt föreslår när och varför man ska spela i insatsplaneringen. Ett antal framgångsfaktorer för att skapa framgångsrika och givande spel redovisas. Författarna föreslår vidare att små, enkla och transparanta datorbaserade modeller bör användas för att stödja insatsplaneringen med utfall av olika situationer snarare än större och mer komplexa sådana.