Explosives detection EU FP7 status report 2010

Författare:

  • Anna Pettersson
  • Hans Önnerud
  • Malin Kölhed

Publiceringsdatum: 2011-07-06

Rapportnummer: FOI-R--3139--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • explosivämnesdetektion
  • HME
  • Ramanspektroskopi
  • LIBS

Sammanfattning

Genom att möjliggöra FOI:s medverkan i säkerhetsforskningsprogrammet inom EU:s sjunde ramprogram (FP7) ger projektet Explosivämnesdetektion Försvarsmakten tillgång till de senaste forsknings- och utvecklingsresultaten inom explosivämnesdetektionsområdet. De FP7-projekt som Försvarsmaktens uppdrag berör är LOTUS, EFFISEC och OPTIX. Projekten, definierade ur ett civilt perspektiv, studerar frågeställningar som i många avseenden är relevanta för Försvarsmakten. Försvarsmakten får därför hög utdelning i form av teknikutveckling och information. I rapporten redovisas, förutom verksamhet och tekniska resultat, en lista över de rapporter som författats inom projekten. Rapporterna presenteras med titel, ansvarig organisation samt distributionsklassificering. Inom LOTUS utvecklas ett koncept för att lokalisera bombframställning med hjälp av ett sensornätverk där mobila sensorer monterade på patrullerande bilar kommunicerar fynd av förhöjda nivåer av hotkemikalier till en sambandscentral, ett koncept som även skulle kunna användas i militära insatsområden. Som del av arbetet inom LOTUS har en lista över potentiella HME (home made explosives) och de kemikalier som behövs för framställning av dessa tagits fram. För att utvärdera effektiviteten och för att kunna tolka informationen från de mobila sensorerna har koncentration och spridning av ämnena kring en tillverkningsplats studerats i fältförsök och med teoretiska modeller. EFFISEC syftar till att förbättra säkerheten vid yttre gränspassager med bibehållet trafikflöde genom att utveckla teknik och verktyg för kontroller. Inom EFFISEC utvecklas detektionsmetoder för CRNE med specifikt fokus på E. FOI utvecklar en punktdetektionsteknik samt en partikelinsamlingsmetod. Känslig och selektiv punktdetektion är generellt tillämpbart i checkpointsituationer med kontroll av personer, fordon eller förpackningar. I projektet OPTIX försöker man lösa uppgiften med säker avståndsdetektion genom att kombinera tre olika avståndsdetektionstekniker till ett system; Ramanspektroskopi, LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), och laserfragmentering - IR absorption. OPTIX utvecklar en prototyp som kommer att demonstreras i ett avståndsdetektionsscenario där spårmängder av explosivämnen identifieras på 20 meters avstånd. Utöver att ge stöd åt Försvarsmakten är projektet Explosivämnesdetektion nätverksbyggande och ger möjlighet att samverka med andra aktörer i vetenskapliga och tekniska forum. Rapporten ger en kort beskrivning av de ovan nämnda FP7- projekten, samt en beskrivning av 2010 års verksamhet. Annan närliggande verksamhet redovisas också.