Framtida logistikledning. Trender och krav

Författare:

 • Fredrik Lind
 • Fredrik Lindgren
 • Daniel Oygun
 • Farshad Moradi

Publiceringsdatum: 2011-01-19

Rapportnummer: FOI-R--3140--SE

Sidor: 100

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Militär logistik
 • logistikledning
 • trender
 • målbild

Sammanfattning

Denna rapport inom ramen för FoT Logistik syftar till ett skapa kunskap om vilka trender och krav som förväntas påverka logistiken och dess ledning i ett tidsperspektiv bortom 10 år. Rapporten har i första hand fokuserat på insatslogistik i närområdet. För att logistikledningen ska kunna verka framgångsrikt även i framtiden måste de som utvecklar logistiken och dess ledning förhålla sig till ett antal identifierade faktorer, trender och krav: Den demografiska utvecklingen inom I-världen varslar om en allt större dragkamp om arbetskraft i framtiden vilket ställer krav på personalsnål logistik. I ett digitaliserat samhälle finns information tillgängligt på ett annat sätt än tidigare vilket ökar transparensen mot alternativa logistiklösningar. Logistikledning måste skapa förtroende för att vald lösning är den bästa vilket ställer krav på tydlig kommunikation och delaktighet. Ökad kostnadsmedvetenhet ställer krav på minskade lager och ett effektivt flöde av materiel och förnödenheter. Oavsett var lagren finns kommer minskade lagernivåer att skapa större sårbarhet vilket genererar krav på att logistikledningen ska ha god överblick över befintliga tillgångar och hotbild. För att logistiken skall fungera väl krävs det en väl fungerande logistikunderrättelsefunktion. Underättelsebehoven omfattar såväl information om samtliga aktörer inom ett insatsområde som information om infrastruktur, klimat och specifika logistikresurser. Exakt hur logistiken ska organiseras vid olika insatser kan vara svårt att kravställa på förhand, vilket kräver en förmåga att snabbt anpassa sig samtidigt som verksamheten bedrivs kostnadseffektivt i en fredstida miljö. Tuffare miljökrav kan innebära att motorer som uppfyller miljökrav i Sverige inte kommer att kunna nyttja drivmedel från länder utanför Västeuropa och USA. För att genomföra effektiv outsourcing över tiden måste kompetens för kravställning och värdering i samband med upphandlingar bevaras inom organisationen. Utifrån de trender, faktorer och kravställningar som identifierats i arbetet redovisas en målbild som beskriver hur logistikledningen ska bedrivas och utvecklas i syfte att möta de utmaningar som ligger i framtiden. Framtida logistikledning ska: Kunna tillvarata nya tekniska möjligheter, exempelvis TAV-system, för att åstadkomma en förbättrad lägesbild. Ha förmåga att kartlägga och hantera olika typer av risker inom försörjningskedjan och ha en utvecklad förmåga att snabbt återställa logistikkedjan efter att en störning inträffat. Verka integrerat både horisontellt och vertikalt. Hantera förändrad personalförsörjning och tillmötesgå nya kravställare på logistik Kunna mäta effektiviteten och effekten hos olika logistikförband, delar av logistiken och hela logistiken Vara interoperabel till en viss gräns och ha förmåga att samverka med aktörer som inte är kända i förväg. Kunna samordna en komplex försörjningskedja utifrån väl definierade ansvarsområden och preciserade roller. Genom en hög miljömedvetenhet förstärka Försvarsmaktens image. Den långsiktiga utvecklingen av logistikledningen är förenad med ett antal osäkerheter. Ett antal nödvändiga ställningstaganden på vägen fram till målbilden tas upp utifrån tre dimensioner: förhållningssätt, vägval och principer.