Databasreplikering i mobila ad hoc-nät

Författare:

 • Ulf Sterner
 • Anders Hansson
 • Jan Nilsson
 • Jimmy Karlsson

Publiceringsdatum: 2010-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3144--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • distribuerade databaser
 • dataspridning
 • mobila trådlösa nät
 • stridsledningstjänst
 • soldatstatus
 • videodistribution
 • positionsdistribution
 • mellanlagring
 • aktiv spridning

Sammanfattning

Många av de tjänster som är väsentliga i ett taktiskt mobilt ad hoc-nätverk kan dra nytta av en distribuerad databasstruktur som effektivt tillgängliggör data. I rapporten undersöks hur data effektivt kan replikeras från en av producentdatabaserna i en sådan struktur till konsumenternas databaser i ett mobilt ad hoc-nät, dvs ett nät där topologin ständigt ändras. Fyra tjänster behandlas; en stridsledningstjänst, en soldatstatustjänst, en videodistributionstjänst och en positionsdistributionstjänst. Dessa klassificeras utifrån deras principiella egenskaper som sedan används för att bedöma vilken av dataspridningsmetoderna som är lämplig. I rapporten jämförs två möjliga dataspridningsmetoder. En baserad på mellanlagring av tidigare efterfrågad data och en baserad på att data aktivt sprids till noder där den ofta är efterfrågad. Vi jämför även med två referensmetoder, en som bygger på att data alltid hämtas hos producenten och en som bygger på att all data sprids till alla. Metoderna jämförs utifrån deras kapacitetsbehov. Vilken av metoderna som fungerar bäst beror på tjänstens egenskaper, men i de flesta fallen bör metoden med mellanlagring användas.