Vad är Comprehensive Approach? Tolkningar och definitioner

Författare:

  • Cecilia Hull Wiklund
  • Markus Derblom

Publiceringsdatum: 2011-04-28

Rapportnummer: FOI-R--3195--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Comprehensive Approach (CA)
  • Allomfattande ansats

Sammanfattning

Trots att begreppet Comprehensive Approach (CA), på svenska också Allomfattande ansats, blir allt mer välanvänt inom internationell konflikt- och krishantering finns ingen universell överenskommelse om vad begreppet omfattar eller hur det ska definieras. En rad olika tolkningar finns men deras innehåll varierar. Denna rapport kartlägger de olika tolkningarna av begreppet och dess utveckling. CA är i grunden ett förhållningssätt, baserat på insikten att varje enskild aktör agerar i ett system av ömsesidiga beroenden samt att aktivt arbeta för att förstå och hantera dessa beroenden för att nå kostnadseffektivitet, effekt och bärkraft. Denna grund genomsyrar de flesta tolkningar av CA. I försök att konkretisera och implementera CA utökas begreppet oftast till att innebära strukturer och principer för samordning. Hur dessa tillämpas avgörs dock av hur det specifika system inom vilken en Comprehensive Approach eftersöks ser ut och vilka möjligheter som finns att kontrollera och inrikta systemet. Skillnad görs därför t.ex. mellan nationell, myndighets - och departementsgemensam CA; inomorganisatorisk CA i exempelvis FN; eller CA som är tänkt att omfatta alla aktörer engagerade i en internationell insats. Eftersom en enhetlig syn på CA saknas är det viktigt att ha en förståelse för hur olika tolkningar skiljer sig åt och vilka effekter tolkningarna får för hur vi väljer att genomföra, utvärdera och förbereda oss för sådana ansatser. En viktig slutsats är att det därmed är mer lämpligt att tala om CA som Comprehensive Approaches i plural snarare än en allmängiltig allomfattande ansats. För Försvarsmakten är viktigt att diskutera hur tillämpningen av CA påverkar militära förmågor såsom ledning. Rapporten lyfter fram att den militära ledningsprocessen i en sådan ansats måste vara grundad på en systemövergripande förståelse och att samverkan måste utgöra grunden för militär analys, planering, genomförande och utvärdering, på flera nivåer. Arbetet med att främja allomfattande ansatser har fått stor vikt i Sverige och bedrivs på flera nivåer, även om de inte alltid kallas just CA. Särskilt nationella ansatser för att främja ett mer allomfattande svenskt engagemang i internationella insatser har varit prioriterade. Effektiva organisatoriska strukturer för att främja gemensam analys, planering genomförande och utvärdering saknas dock fortfarande.