Analytisk Hierarkisk Process, AHP, för tidig och inriktande kravställning

Författare:

  • Linus Bosaeus

Publiceringsdatum: 2011-08-23

Rapportnummer: FOI-R--3233--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kravställning
  • AHP
  • Analytisk Hierarkisk Process
  • fartygsstudie
  • vägval framtida fartyg
  • beslutsstöd

Sammanfattning

Denna rapport beskriver hur metoden Analytisk Hierarkisk Process (AHP) kan användas för kravställning och kravprioriteringar tidigt i en materielanskaffningsprocess. Rapporten har sin utgångspunkt i det arbete som gjordes inom ramen för försvarsmaktsstudien "vägval framtida fartyg" och beskriver utifrån de erfarenheterna styrkorna och svagheterna kring hur AHP tillämpats för att prioritera krav på framtida ytstridsfartyg inför fortsatt målsättningsarbete. Syftet med rapporten är att visa hur AHP som kravställningsmodell kan ge stöd och struktur till komplexa materielanskaffningsprocesser, men även vilka begränsningar och svårigheter metoden kan medföra. Att fastställa krav långt innan ett system blir operativt är en komplex process där spårbarhet och tydliga prioriteringsgrunder är viktigt för att hantera förändrade grundförutsättningar över tiden. Parvisa jämförelser i kravställningsprocessen i enligt med AHP ger en struktur och en kravmodell som generiskt kan hantera både förändringar och känslighetsanalyser. För att ytterligare konkretisera kravbilden kan befintliga lösningar fungera som referensobjekt och utifrån kravbilden ge en tydligare inriktning för hur olika krav skulle kunna realiseras. Exempelvis kan enskilda förmågor och kostnadseffektivitet exemplifieras med hänvisning till befintliga plattformar med liknande krav. Resultatet från studien "vägval framtida fartyg" och det fortsatta arbete som studieresultatet föranlett inom Försvarsmakten visar att ett kravställningsunderlag i hierarkisk struktur och med inbördes prioriteringar enligt AHP underlättar det fortsättningsarbetet avsevärt då kraften kan fokuseras mot förmågeområden med hög prioritet. Det är även mycket kraftfullt att med hänvisningar till andra länders befintliga eller planerade lösningar kunna påvisa vad som är relevant och vilka förmågenivåer det är frågan om. De övergripande förmågeprioriteringarna ger även en tydlig bild av vilka typer av förmågor som skall vara dominerade för utformningen av det aktuella systemet.