Comprehensive Approach i brittiska stabiliseringsinsatser

Författare:

  • Angelica Olsson
  • Cecilia Hull Wiklund

Publiceringsdatum: 2011-09-02

Rapportnummer: FOI-R--3239--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Storbritannien
  • Comprehensive Approach
  • Stabilisering

Sammanfattning

Storbritannien anses vara ett av de länder där utveckling och implementering av Comprehensive Approach inom nationella myndighetsstrukturer har kommit längst. Denna rapport kartlägger utvecklingen av Comprehensive Approach inom Storbritannien sedan 2001, särskilt i förhållande till brittiska stabiliseringsinsatser, och studerar hur utvecklingen har påverkat brittisk förmåga till att genomföra multifunktionella insatser. Rapporten presenterar förändringar inom interdepartementala relationer, etablerandet av nya funktioner (såsom Stabilisation Unit och Military Stabilisation Support Group) och förändrade strukturer i insatsområden samt för ett resonemang av hur dessa påverkat militär och multifunktionell ledning. Rapportens slutsats är att utvecklingen av brittisk Comprehensive Approach har stärkt Storbritanniens förmåga att genomföra multifunktionella insatser och har lett till avsevärda förbättringar genom hela ledningsprocessen - från analys och planering till genomförande och utvärdering - även om detta arbete är fortsatt pågående. För Sverige, som också har en uttalat hög ambition avseende Comprehensive Approach, finns det därmed en rad erfarenheter och lärdomar att hämta från Storbritannien. Denna rapport lyfter fram några av dessa erfarenheter så att de kan komma svenska Försvarsmakten och andra berörda aktörer till nytta.