IED Logistics report, December 2011. Status Report Demonstrator

Författare:

  • Maria Axelsson
  • Ida Johansson
  • Markus Nordberg
  • Petra Bååth
  • Ola Norberg

Publiceringsdatum: 2011-12-13

Rapportnummer: FOI-R--3346--SE

Sidor: 30

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • UV-Raman
  • multispectral avbildning
  • IED
  • detektion

Sammanfattning

Hemmagjorda sprängladdningar (IED:er, från engelskans 'improvised explosive device') utgör ett stort hot mot såväl det civila samhället som militära operationer och det finns ett behov av att detektera och identifiera sådana sprängladdningar där de förekommer i dag. Ett sätt är att spåra upp och angripa det nätverk som producerar, hanterar och placerar ut laddningarna. Vid hantering av sprängämnen blir det ofta spårpartiklar kvar och syftet med det här projektet är att vidareutveckla ett sensorsystem som kan finna dessa spårpartiklar. Systemet bygger på hyperspektral avbildande Ramanspektroskopi och innehåller en UV-laser; det kommer att bli mobilt och lämpligt för användning i fält. Denna rapport tar upp det pågående arbetet att utveckla ett avbildande UV-Raman system. Delar av arbetet har gjorts hand i hand med ett annat projekt som heter CEREX (Collaborative Effort for Raman Explosive detection). Projektet, i vilket det avbildande Ramansystemet är utvecklat, är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ett grafiskt användargränssnitt håller på att utvecklas för att få ett användarvänligt system. Användargränssnittet kommer att visa en vidvinkelbild och en förstorad bild av målet och några kontrollknappar. För att kunna identifiera målen håller tre typer av metoder för spektra klassificering att undersökas. Som ett första steg, har antalet Ramanskift att mätas på minskats genom "feature selection". Preliminära resultat visar att vid mätning på svavel (S), ammoniumnitrat (AN), 2,4-dinitrotouluene (DNT) och 2,4,6-trinitrotouluene (TNT) 8- 10 skift är nog för att inte tappa precision i beräkningarna. Bra Ramanspektra har blivit uppmätta från polytetrafluoroethylene (PTFE), kaliumklorat (PC), AN, ureanitrat (UN) and cyclotrimethylenetrinitramine (RDX) vid 355 nm laservåglängd. Dessutom, genom att använda en OPO-laser och avstämbara filter, Ramanspektra från ovan ämnen har blivit mätta med laservåglängd mellan 320-360 nm. För de flesta proven minskar Ramansignalen kraftigt när man går mot kortare våglängder.