Generiskt VMS - En översikt

Författare:

  • Lars Berglund
  • Gustaf Olsson

Publiceringsdatum: 2012-04-17

Rapportnummer: FOI-R--3408--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • VMS
  • sensorer
  • motverkan
  • motmedel
  • telekrig

Sammanfattning

Denna rapport är utgiven inom ramen för projektet VMS Marin Miljö inom FoT-område Telekrig. Rapporten beskriver hur ett generiskt Varnar- och Motverkanssystem (VMS) bör vara uppbyggt och vilka funktioner det behöver ha. Med generiskt VMS avses här en generell systemuppbyggnad av VMS som ska kunna appliceras på alla typer av plattformar. Huvudsakligt fokus ligger på enskild plattform. Rapporten vänder sig till de som arbetar med eller ska arbeta med VMS. Det generiska VMS:et är indelat i tre huvudkomponenter, sensorsystem, logikenhet samt motverkanskanaler. Som motverkan inkluderas även "hard kill" funktionen för att kunna erhålla ett optimalt VMS. För att kunna få ett mer optimalt VMS har följande områden identifierats som kommer att kräva ett fördjupat arbete vad avser VMS. ? Integration med ledningssystem ? Operatörsstyrda sensorsystem ? Biblioteksfunktioner ? Omhändertaget hot ? Insatsuppföljning Syftet är att den framkomna beskrivningen i rapporten ska kunna tjäna som en "road map" för kommande VMS.