Stadsklimatet - åtgärder för att sänka temperaturen i bebyggda områden

Författare:

  • Sofia Thorsson

Publiceringsdatum: 2012-03-29

Rapportnummer: FOI-R--3415--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • urban värmeö
  • socioekonomiska och hälsomässiga effekter
  • åtgärdsförslag

Sammanfattning

Bebyggda områden är generellt sett varmare än obebyggda områden. Dessa lokala skillnader i temperatur beror främst på byggnadsmaterialens förmåga att absorbera och lagra värme samt hur höga husen är och hur tätt de står. Andra viktiga faktorer är andelen hårdgjorda ytor (dvs. gator, trottoarer, parkeringsplatser och tak) samt hur mycket värme och luftföroreningar som släpps ut i staden. Under dagen är skillnaderna i lufttemperatur relativt små mellan staden och dess omgivningar samt mellan olika typer av bebyggelse eller annan typ av markanvändning, men under klara och vindstilla nätter kan skillnaderna uppgå till flera grader. De socioekonomiska och hälsomässiga effekterna av att staden är varmare än sin omgivning kan vara både positiva och negativa. Under vintern leder det urbana klimatet till mindre behov av uppvärmning i byggnader och underhåll av vägar och tak (dvs. snöskottning, saltning och sandning). Även köldstressen hos stadsbefolkningen minskar. På sommaren däremot leder det urbana klimatet till ett ökat kylbehov för byggnader och ökad värmestress hos invånarna i staden. Detta kylbehov ökar dessutom just nu, eftersom vi lever i en tid av föränderligt klimat med allt högre temperaturer och allt fler, längre och intensivare värmeböljor. Vi måste därför hitta effektiva sätt att sänka temperaturen och skapa skugga i bebyggda områden under perioder med höga temperaturer. Ett sådant sätt är att öka grönytefaktorn, med andra ord anlägga nya parker, gröna tak och fasader samt plantera träd. Ett annat sätt att sänka temperaturen är att använda högreflekterande ytor och material och på så sätt minska värmelagringen i mark och byggnader. Rapporten, som bygger på en litteraturstudie, beskriver klimatförhållanden som är typiska för en stad och processerna bakom dessa förhållanden. Den lyfter också fram klimatförhållandenas socioekonomiska och hälsomässiga konsekvenser och ger konkreta förslag på vad man kan göra för att sänka temperaturen i en stad.