Ett nytt Danmark med sikte på Europa? Dansk säkerhets- och försvarspolitik under regeringen Helle Thorning-Schmidt

Författare:

  • Madelene Lindström
  • Mike Winnerstig

Publiceringsdatum: 2013-02-14

Rapportnummer: FOI-R--3630--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Danmark
  • EU
  • NATO
  • NORDEFCO
  • Nordiskt försvarssamarbete

Sammanfattning

Den nya danska regeringen Thorning-Schmidt för en politik med betydande kontinuitet relativt tidigare regeringar. De huvudsakliga målsättningar och prioriteringar som gällde under den borgerliga eran ligger fast, inklusive den s.k. aktivistiska utrikespolitiken. Den danska regeringen vill fördjupa EU-politiken och verka för att de danska förbehållen avseende utrikes- och försvarspolitik m.m. avskaffas. Ingenting tyder dock på att man kommer att utlysa en folkomröstning om de danska EUförbehållen inom regeringens nuvarande mandatperiod. NATO ses fortfarande som en grundsten för dansk säkerhets- och utrikespolitik. Även Socialistisk Folkeparti (SF) som tidigare varit NATO-kritiskt, agerar nu påtagligt NATO-vänligt. Att förbehållen kring det danska EU-medlemskapet kvarstår gör också Danmark mer beroende av NATO och relationen till USA. Den nya regeringen ser den bilaterala relationen med USA som extremt viktig för Danmark. Viss nyansskillnad kan dock märkas, och möjligen kommer Danmark inte automatiskt att ställa upp på USA:s sida inom ramen för vissa frågor. Den nya regeringen har en retoriskt mer positiv inställning till nordiskt samarbete, även på det säkerhetspolitiska området. Samtidigt är det tydligt att den danska prioriteringen av det nordiska samarbetet kommer efter det transatlantiska samarbetet och även efter det bilaterala samarbetet med viktiga europeiska länder, främst Storbritannien. Bland förklaringarna till hör de nordiska ländernas olika allianstillhörighet eller brist på sådan, och olika operativa förutsättningar. Inom vissa områden - t.ex. NORDEFCO-samarbetet - kan dock en mer aktiv och intresserad dansk inställning skönjas.