Forskningstrender för styrda vapen - Del 1

Författare:

 • Per Brämming
 • Fredrik Marsten Eklöf
 • Fredrik Näsström
 • John Robinson
 • Peter Strömbäck

Publiceringsdatum: 2013-04-10

Rapportnummer: FOI-R--3652--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • styrda vapen
 • trender
 • styrning
 • navigering
 • banplanering
 • IR
 • målsökare

Sammanfattning

I denna rapport analyseras dagens forskningstrender inom styrda vapen med fokus på styrning, banplanering, navigering och bildalstrande IR-målsökare. De tydligaste trenderna på systemnivå är införandet av styrförmåga till tidigare ostyrda vapen. Man kan konstatera att styrförmåga snart finns hos alla typer av vapen, och att de vapen som sedan tidigare har haft styrförmåga nu får ökad autonomitet (t.ex. så som "loitering munitions"). Miniatyrisering av komponenter, möjlighet att mekaniskt, elektrisk och optiskt integrera olika funktioner samt förbättrad beräkningskapacitet är förmågor som möjliggör de nya styrda vapnen. Den ökade förmåga till navigering genom b.la. GPS och små, tåliga tröghetssensorer är en förutsättning för verkan med hög precision. Fler och oberoende satellitnavigeringssystem etableras och nya civila och militära signaler införs. Navigeringssystem baserade på atominterferometri är under utveckling och kan komma att få betydelse i svåra miljöer som navigering under vatten och där GPS är utstört. Ytterligare ökad precision hos vapensystem fås med målsökare. En trend för IRmålsökare är att olika typer av sensorer kombineras för att få förbättrad allvädersförmåga och minskad störkänslighet. Nya material kan komma att få en betydelse för ökad sensorkänslighet och minskade kostnader.