Russian Military Expenditure: Data, Analysis and Issues

Författare:

  • Julian Cooper

Publiceringsdatum: 2013-09-27

Rapportnummer: FOI-R--3688--SE

Sidor: 60

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • försvarsbudget
  • militärutgifter
  • federal budget
  • statlig upphandling
  • sekretess
  • prisindex
  • beväpningsprogram

Sammanfattning

Ryssland är 2013 tredje största land i världen med avseende på militärutgifter, jämfört med 2010 då man var på femte plats och 2005 på nionde. Trots att dagens Ryssland är mer öppet angående sina militärutgifter än vad Sovjetunionen var så råder fortfarande brist på transparens. Detta innebär stora utmaningar för analysen av försvarsbudgetens och de totala militärutgifternas storlek liksom av militärutgifternas utveckling över tid. Rapporten beskriver budgetprocessen i Ryssland, de ingående aktörerna och stegen genom vilka en preliminär federal budget passerar, från förberedelserna fram till att budgeten kan godkännas av landets parlament och president. Militärutgifterna som ingår i budgetposten "nationella försvaret" analyseras i detalj liksom utgifter inom andra budgetposter som innehåller vissa delar av militärutgifterna och andra nationella säkerhetsutgifter. Den statliga upphandlingen för det pågående beväpningsprogrammet studeras. Trots den bristanande transparensen visar rapporten att det från tillgänglig budgetdokumentation går att fastställa militärutgifternas storlek och struktur med acceptabel säkerhet. Rapporten tar också upp en rad specifika frågor. Den studerar det avancerade systemet för att bevara statshemligheter, som Ryssland har ärvt från Sovjetunionen, vilket hindrar tillgången till de data som behövs för att beskriva militärutgifternas storlek och sammansättning i sin helhet. Den analyserar också hur Rysslands militärutgifter beskrivs av olika internationella organisationer, däribland i FNs rapportering som bygger på ryska inrapporterade data. Rapporten utreder dessutom de problem som uppstår när man försöker fastställa tidsserier för den reala utvecklingen i militärutgifterna och analyserar utvecklingen över tid med hjälp av olika prisindex. Slutligen diskuteras den pågående processen att reformera budgetsystemet så att budgeten baseras på program, s.k. programbudget.