Skydd av marint liv vid användning av aktiv sonar

Författare:

  • Torbjörn Johansson
  • Mathias Andersson
  • Martin Garmelius

Publiceringsdatum: 2013-10-02

Rapportnummer: FOI-R--3716--SE

Sidor: 41

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • aktiv sonar
  • miljöpåverkan
  • marina däggdjur
  • tumlare
  • säl
  • Marinen

Sammanfattning

Denna rapport utgör slutrapport för projektet Skydd av marint liv vid användning av aktiv sonar (SKYMLAS). Projektet har under 2012 och 2013 arbetat för att ta fram kunskap om marinens aktiva sonarers miljöpåverkan och vad som kan göras för att kontrollera och minska denna. Projektet har deltagit i European Defence Agencyprojektet Protection of Marine Mammals (PoMM) tillsammans med forskare och beslutsfattare från Tyskland, Norge, Nederländerna, Italien och Storbritannien. PoMMprojektets syfte var att ta fram underlag och metoder för att kunna skydda marina däggdjur vid användningen av aktiv sonar. SKYMLAS har genomförts av FOI på uppdrag av Försvarets Materielverk under 2011-2013. Projektets totalbudget var 5,3 Mkr, varav 3,2 Mkr utgjorde kostnader för deltagandet i PoMM. Aktiva sonarers inverkan på marint liv har under senare år erhållit ett allt större internationellt intresse. Detta på grund av ett par uppmärksammade masstrandningar av valar och delfiner i samband med flottövningar. Flera länder har arbetat med att uppskatta och minimera påverkan av aktiv sonar på marint liv. Detta arbete har fokuserat på effekter på marina däggdjur, eftersom de har uppvisat störst påverkan och också hör bättre än fisk vid typiska sonarfrekvenser. Inom Sverige har forskning om sonarpåverkan och hur den kan begränsas inte tidigare bedrivits. Försvarets verksamhet är ett riksintresse. Aktiv sonar används för att leta efter och identifiera objekt på och i vatten, och särskilt för objekt i vattenvolymen såsom ubåtar och minor är denna teknik oumbärlig. Det är därför viktigt för Marinen att kunna fortsätta använda aktiva sonarer med bibehållen operativ förmåga. Vi vill med denna rapport visa att med kunskap, smarta verktyg och enkla handlingsregler kan Marinen ta sitt miljöansvar för de aktiva sonarsystemen utan att verksamheten och förmågan påverkas nämnvärt. Vi rekommenderar att Marinen går vidare och implementerar operativa åtgärder som säkerställer att riskerna vid användning av aktiva sonarer hanteras. Denna rapport utgör en sammanfattning av projektets samlade resultat; mer information finns i de publicerade rapporter, memon och vetenskapliga publikationer som listas i slutet av rapporten. Vi har inom PoMM medverkat till att ta fram en gemensam europeisk databas om marina däggdjur, ett grafiskt gränssnitt för ljudanalys och metoder för detektion och klassificering av marina däggdjurs läten. Vi har sammanfattat information om tumlare och de tre svenska sälarterna knubbsäl, gråsäl och vikare och bedömt det juridiska läget gällande dessa arters skyddsstatus samt användningen av aktiv sonar i vatten där de förekommer. Vi har gjort experiment för att bedöma hur tumlare och säl påverkas av Marinens sonarpulser och med hjälp av dessa visat att tumlare upp till 20 km från en av Marinens aktiva sonarer kan påverkas mycket negativt med risk att hälsa och livsuppehållande funktioner påverkas. Vi har utvärderat stödverktyg som förenklar för Marinen att ta hänsyn till risken att störa och skada marina däggdjur vid sonaranvändning och rekommenderar att ett sådant verktyg används. Slutligen har vi tagit fram ett förslag till handlingsregler för säker användning av aktiv sonar i Marinen.