European Union Traning Mission in Mali – en insatsanalys

Författare:

 • Cecilia Hull Wiklund
 • Emma Skeppström

Publiceringsdatum: 2013-12-16

Rapportnummer: FOI-R--3783--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EUTM
 • kapacitetsbyggnadsinsats
 • utbildning
 • kapacitetsbyggnad
 • rådgivning
 • Mali
 • Sahel
 • GSFP
 • Europeiska unionen

Sammanfattning

Sedan början av 2013 genomför EU en kapacitetsbyggnadsinsats i Mali (EUTM). Insatsen skall genom utbildning och rådgivning bygga upp förmågan hos den maliska försvarsmakten (MAF) att genomföra militära operationer för att återta territoriell kontroll samt reducera hotet från terroristgrupper. Det nuvarande mandatet sträcker sig till april 2014. Syftet med föreliggande rapport är att analysera huruvida insatsen når sina målsättningar samt presentera eventuella utmaningar som påverkar måluppfyllnad och rekommendationer kring hur insatsen kan behöva utvecklas i framtiden. Analysen visar att EU:s målsättning i viss mån uppfylls enbart av att insatsen är på plats och att utbildning genomförs. Även om EUTM kan anses ha förbättrat kapaciteten hos MAF kvarstår stora brister i både de utbildade förbandens stridande förmåga samt hur de leds. För att kunna bidra till att stärka MAF:s kapacitet till den nivå att den territoriella kontrollen kan säkras måste insatsen omhänderta tre huvudsakliga utmaningar. Dessa inkluderar de snäva tidsförhållandena för utbildningen och utbildningens begränsade omfattning; problem med tillförsel av personal från MAF att utbilda; samt avsaknad av utrustning och materiel som krävs för att genomföra utbildningen. Det rådgivande arbete som EUTM genomför gentemot Malis högkvarters- och ministerienivå har i ett inledande skede varit framgångsrikt. Civil kompetens behöver dock inkluderas i insatsens rådgivande delar för att stärka förutsättningarna för en civilt kontrollerad och välfungerande försvarsmakt med uppgift att upprätta och bibehålla säkerheten.