Fewer, Bigger, Better and Simpler - Potential lessons for Public Private Cooperation and Partnerships in MSB’s international engagements

Författare:

 • Per Nordlund
 • Thomas Ekström

Publiceringsdatum: 2014-09-15

Rapportnummer: FOI-R--3915--SE

Sidor: 52

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Privat Offentlig Samverkan
 • POS
 • Offentlig Privat Samverkan
 • OPS
 • MSB
 • internationella insatser
 • humanitära insatser
 • katastrofbistånd
 • DRR.

Sammanfattning

Naturkatastrofers konsekvenser har lett till en ständigt ökande internationell uppmärksamhet för katastrofbistånd, men även för arbete med katastrofriskreducering i utsatta länder. Behoven är stora och kommer förmodligen att fortsätta att vara det. En viktig fråga för traditionella givarländer och biståndsaktörer är hur humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd kan få än bättre effekt och kostnadseffektivitet i att möta dessa behov. En möjlig lösning som tillämpas av såväl enskilda givarländer som stora internationella organ är olika former av offentlig-privat samverkan (OPS). Den grundläggande idén med OPS är att skapa nya lösningar där offentliga och privata aktörer ingår mer långsiktiga partnerskap för att tillsammans dela på risker, ansvar och fördelar, bl.a. effektivt utnyttjande av resurser. Denna förstudie, genomförd av FOI på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), innehåller en internationell utblick kring erfarenheter av olika OPS-lösningar i ett urval av internationella organisationer och i MSB:s motsvarigheter i andra länder. Resultatet är ett underlag till MSB:s utveckling av OPS i sitt operativa uppdrag. Syftet är att lyfta fram behov och problematisera kring privat-offentlig samverkan, särskilt avseende de operativa förmågor som berör internationella insatser. Resultatet skall kunna ligga till grund för avgränsning och fortsatta fördjupningsstudier under 2014-2015. Studiens resultat kan sammanfattas under rubrikerna terminologi och definitioner, förutsättningar för framgångsrika partnerskap, behov av särskild organisationsstruktur, vikten av att hitta rätt partners, att bedriva systematisk kunskapsinhämtning, att tillse skydd för MSB:s varumärke, möjligheter till kontroll och ansvarsutkrävande, samt vikten av öppenhet.