Neurovetenskap - teknisk prognos

Författare:

  • Magnus Jändel

Publiceringsdatum: 2014-11-24

Rapportnummer: FOI-R--3921--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Neurovetenskap
  • hjärnan
  • hjärnskanning
  • teknisk prognos

Sammanfattning

Neurovetenskap är grundvetenskapen om hjärnan och nervsystemet. Dess främsta tillämpning är medicinsk men denna rapport är inriktad på användning för att stärka friska människors förmåga inom försvar och säkerhet. Många av dessa tillämpningar kräver noggranna etiska överväganden men vi fokuserar på vad som är och kan bli tekniskt möjligt - inte vad som är lämpligt och moraliskt riktigt. Rapporten är avsedd för läsare utan specialkunskaper men strävar ändå efter att informera om forskningsgenombrott som har skett på senare år. Kapitel två börjar med en översikt över hur hjärnan byggs upp av neuroner, mekanismer för lärande och hur hjärnan utvecklas. Mot slutet av kapitlet presenteras en handfull nya resultat som intressant nog delvis strider mot den traditionella bilden av hjärnans struktur och funktion. Kapitel tre handlar om tre viktiga tillämpningar av neurovetenskap: att med tekniska medel koppla hjärnan till en dator för att läsa tankar, att styra med tanken och att bygga ut eller förbättra hjärnan. Neurofarmakologi, det vill säga att påverka hjärnan med droger berörs bara översiktligt. Viktiga tekniktrender är markerade med symbolen T och vissa av dessa som till exempel lögndetektion är relevanta även på kort sikt. Slutsatserna i kapitel fyra poängterar att neurovetenskapen trots stora och accelererande framsteg ännu inte erbjuder en kvantitativ förklaringsmodell för hur hjärnan fungerar och därmed skiljer sig från mogna tekniska grundvetenskaper. Kapitel tre beskriver kraftfulla interventioner för att koppla hjärnan till tekniska system och för att påverka hjärnans funktion. I frånvaro av en välgrundad förklaringsmodell kommer det dock bara i undantagsfall att vara etiskt acceptabelt att tillämpa dessa på friska människor. Riskerna är oöverskådliga och det saknas klinisk forskning som skulle göra dessa hanterbara. På 20-30 års sikt kommer storskalig kartläggning av hjärnan kombinerad med fortsatta tekniska framsteg på andra områden att ge oss en kvantitativ neurovetenskap som kan fungera som bas för framtida tekniska genombrott.