Scenarioverktyg för luftvärnssimuleringar. Funktionsvision

Författare:

  • Hugo Heden
  • Robert Hellmans
  • Niclas Stensbäck

Publiceringsdatum: 2014-10-28

Rapportnummer: FOI-R--3939--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Luftvärn
  • verktygsstöd
  • modellering och simulering
  • behovsanalys
  • scenarioverktyg
  • simuleringsverktyg

Sammanfattning

Inom projektet Vapensystemvärdering utfördes under 2014 en behovsanalys gällande verktygsstöd för modellering och simulering av luftvärn. Detta då Försvarsmakten bedömt att stöd från FOI inom detta område kommer att efterfrågas i ökad omfattning. En slutsats av analysen var att tillfredställande verktygsstöd saknas framför allt för simuleringar på scenarionivå, dvs. ett scenarioverktyg. I denna rapport presenteras en vision av funktioner i ett sådant scenarioverktyg. Rapporten är konceptuellt nära en kravspecifikation för verktyget men saknar den detaljeringsnivå och prioritering av funktioner som behövs för att uttalat vara en sådan. Verktygets vision presenteras i tre steg. Det första är en beskrivning av verktygets tänkta tillämpningsområden. Därpå följer en uppsättning användningsfall som beskriver delar av de funktioner som verktyget tillhandahåller och som även kan ge insikt i hur man kan arbeta med verktyget. Slutligen ges en mer detaljerad beskrivning av viktiga beståndsdelar och modeller i verktyget.