Hållbar säkerhet : tio års forskning i gränslandet miljö, hälsa och säkerhet, 2005-2015

Författare:

 • Annica Waleij

Publiceringsdatum: 2016-05-10

Rapportnummer: FOI-R--3948--SE

Sidor: 84

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Försvarsmakten
 • Försvarsdepartementet
 • Utrikesdepartementet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • FM
 • UD
 • MSB
 • miljö
 • hälsa
 • miljö- och hälsoskydd
 • preventivmedicin
 • miljöskydd
 • övning
 • övnings- och skjutfält
 • örlogshamn
 • internationella insatser
 • säkerhet
 • omvärldsanalys
 • policystöd
 • klimatförändring
 • förorening
 • spridning
 • miljöriskbedömning
 • miljökonsekvensbedömning
 • camp
 • kris
 • katastrof
 • konflikt
 • krishantering
 • hot
 • risk
 • provtagning
 • analys
 • explosivämnen
 • mark
 • grundvatten
 • ytvatten
 • sediment
 • luft
 • NATO
 • EU
 • FN
 • fredsfrämjande
 • farliga ämnen
 • CBRN
 • vatten
 • avfall
 • energi
 • Afrika
 • Afghanistan
 • USA
 • Sydsudan
 • holistiskt
 • livscykel
 • medicinsk underrättelsetjänst
 • MedUnd

Sammanfattning

Miljörelaterad forskning bedrivs i någon form vid de flesta FOI- avdelningar. Denna rapport redovisar ett urval av den verksamhet som bedrivits av delområdet Hållbar säkerhet vid CBRN skydd och säkerhet, under perioden 2005-2015. I förekommande fall beskrivs även närliggande verksamhet, där Hållbar säkerhets medlemmar deltagit. Med andra ord, gör denna sammanställning inte anspråk på att redovisa all miljörelaterad forskning som genomförts vid FOI under den aktuella perioden. För en bättre överblick har de drygt 200 publikationerna indelats i följande sju kategorier; Policystöd, Omvärldsanalys, Miljö och säkerhet, Miljö och hälsa, Direktstöd till Försvarsmaktens insatsverksamhet, Miljöbedömningar och Hållbara lösningar för internationella insatser. Vissa publikationer berör mer än en av dessa kategorier och varje avsnitt innehåller därför förutom publikationens titel och författare även nyckelord och en kort sammanfattning av innehållet. Publikationerna presenteras på det språk de är skrivna på (svenska eller engelska). För rapporterna, och även andra publikationer som inte redovisas i denna rapport, hänvisas till FOIs hemsida www.foi.se.