Simuleringsstöd och erfarenhetsomhändertagande på förbandsnivå: Förstudie

Författare:

 • Joel Brynielsson
 • Sinna Lindquist
 • Linus Luotsinen

Publiceringsdatum: 2016-12-21

Rapportnummer: FOI-R--3954--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • spel
 • simulering
 • metodutveckling
 • populationssimulering
 • 3D-stöd
 • serious games
 • serious gaming
 • erfarenhetsomhändertagande

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar resultatet från en förstudie syftande till att belysa och ta fram konkreta exempel på hur datorbaserade spel och simuleringar skulle kunna komma till användning inom ramen för idag förhållandevis outvecklade domäner vad gäller spel- och simuleringsbaserat stöd på taktisk förbandsnivå. Förstudien har bedrivits genom en fallstudie där Arméns jägarbataljon, Psyopsförbandet och Markstridsskolan har studerats. Dessa tre förband kan antas representera en mängd skilda behov av datorstöd på den taktiska förbandsnivån. Rapporten inleds med en kort bakgrund till det tvärvetenskapliga området "spel och simuleringar" och dessas koppling till lärande, varpå en introduktion ges till de spel och simuleringar som ingått i studien. Därefter presenteras tillvägagångs-sättet som använts, varefter resultatet från studien i termer av de identifierade behoven presenteras och diskuteras vilket i sin tur leder fram till ett antal prioriterade behov av spel och simuleringar som finns hos de olika förbanden. Resultatet från studien visar att det inom de studerade förbanden finns många behov som potentiellt skulle kunna tillgodoses med hjälp av spel och simuleringar, men huruvida spel och simuleringar faktiskt skulle ge ett mervärde relativt de metoder och den praxis som används idag återstår att utreda. Förstudien lägger därmed grunden för ett framtida arbete där datorverktygen och dessas användningsmetod anpassas, testas och utvärderas inom ramen för förbandens ordinarie verksamhet.