Dynamisk resurshantering i taktiska nät - slutrapport

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Jan Nilsson
  • Anders Hansson
  • Gunnar Eriksson
  • Sara Linder
  • Arwid Komulainen

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3967--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • ad hoc-nät
  • kooperativ kommunikation

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar det arbete som utförts i projektet "Dynamisk Resurshantering i taktiska nät". Syftet med projektet har varit att ta fram metoder för att utnyttja de tillgängliga kommunikationsresurserna i taktiska multihop-nät så effektivt som möjligt samtidigt som dynamiken orsakad av i första hand mobilitet hanteras. Projektet har studerat frågeställningar om hur multicasttjänster i ad hoc-nät kan hanteras. Resultaten pekar på att synkroniserad kooperativ broadcast (SKB) verkar vara den effektivaste lösningen i många fall. SKB tenderar att ge korta fördröjningar och möjliggör enkel köprioritering mellan tjänster och kan på sikt utvidgas till att utnyttja mer avancerade länktekniker för att ytterligare öka kapaciteten. Det finns dock en del kvarvarande utmaningar med SKB som behöver studeras ytterligare.