Omvärldsmodellering - Slutrapport 2014

Författare:

 • Gustav Tolt
 • Peter Follo
 • Johan Hedström
 • Torbjörn Härje

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4009--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 3D
 • omvärldsmodeller
 • geodata
 • terränganalys
 • simulering
 • CityGML
 • interoperabilitet
 • vägsökning
 • siktfältsanalys

Sammanfattning

Omvärldsmodellering 2012-2014 har studerat hur 3D virtuella miljöer kan utnyttjas effektivt för att ge en ökad effekt i simuleringstillämpningar. En central del i projektet har varit att utveckla ett mjukvarubibliotek för terränganalys (Geo Analyst Library - GAL) som kan återanvändas, integreras och värderas i olika simuleringsmiljöer. Hittills har fokus varit på funktioner för vägsökning och siktfältsanalys i 3D. Som ett led i att komma närmare avnämare av omvärldsmodeller har projektet har samarbetat med andra projekt inom M&S-området. Det har gett synergier och lagt grunden för ett ännu bättre kunskapsutnyttjande inom området. På så sätt har projektet bl.a. bidragit till att ? ge ett jägarförband 3D-baserat stöd under planering och genomförande av insats (under en övning) ? förbättra trovärdigheten hos PopSim (simulering av population), tänkt att användas för bl.a. utbildning på Markstridsskolan ? simuleringsramverket FLAMES kan förses med 3D omvärldsmodeller framställda i Försvarsmaktens standardverktyg för geodatahantering och kompletteras med terränganalysfunktioner från GAL. Med anledning av den snabba utvecklingen inom geoområdet har projektet också byggt kompetens för att kunna erbjuda Försvarsmakten expertstöd inom området. Projektet har särskilt ökat kunskapen om modern teknik för representation, lagring och distribution av 3D geodata. Denna kunskapsuppbyggnad, erhållen genom en kombination av omvärldsbevakning och praktiska tester, har sedan bl.a. nyttiggjorts i enskilda beställningar inom geoområdet från FMV. Det handlar t.ex. om kunskap om klient-server-teknik, webbtjänster och geodatastandarder. Projektet samarbetar sedan 2014 med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i Norge i ett nytt treårigt projekt som bl.a. omfattar gemensam forskning och utveckling av metoder och teknik för terränganalys i syfte att höja kvaliteten på simulering av agenter i virtuella 3D-miljöer. Projektet har också genom ett antal presentationer och demonstrationer spritt kunskap om möjligheterna med 3D terränganalys till intressenter inom Försvarsmakten och FMV.