SUPERB - Preliminary feasibility study

Författare:

  • Erik Berglund
  • Per Brämming
  • Michael Försth (SP)
  • Michael Rahm (SP)

Publiceringsdatum: 2015-03-09

Rapportnummer: FOI-R--4062--SE

Sidor: 18

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Vattendimma
  • brandsläckning
  • explosionsdämpning
  • verkan i fartyg

Sammanfattning

FOI och SP har på uppdrag av FMV genomfört en förstudie för att undersöka om vattendimma kan användas för att dämpa effekten av interna explosioner i fartyg. Studien omfattade: ? effekten av vattendimma på elektrisk och elektronisk utrustning i fartyget; ? tillgänglig förvarningstid före träff i fartyget; ? möjligheterna att avgöra var en inkommande robot kommer att träffa fartyget; ? nödvändig tid för att aktivera systemet och fylla ett utrymme med vattendimma samt nödvändig vattenmängd för att upprätthålla dimman under ett bekämpningsförlopp. Studien visar att ett system baserat på vattendimma med avsevärd förmåga att dämpa explosioner har goda möjligheter att installeras på fartyg. Dämpningen av övertryck, kvasistatiskt tryck och impuls är alla i storleksordningen 30-50%. Vidare visar studien att det sprinklersystem för brandsläckning som tagits fram i FIST-projektet också är lämpligt för att dämpa explosioner, ehuru med ett högre vattenflöde. Detta betyder att samma rör, sprinklers etc. går att använda till både brandsläckning och explosionsdämpning. Sammanfattningsvis visar studien att ett system med vattendimma har goda möjligheter att installeras på fartyg och att systemet skulle kunna minska effekten av inre explosioner med 30-50%.