Underlag för kravställning - Brusmiljöns påverkan på radioräckvidden

Författare:

  • Karina Fors
  • Åsa Waern
  • Arwid Komulainen

Publiceringsdatum: 2015-06-25

Rapportnummer: FOI-R--4071--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Brusfaktor
  • radio
  • räckvidd
  • bakgrundsmiljö
  • plattformsbrus

Sammanfattning

Denna rapport redovisar en vidareutveckling av projektet Underlag för kravställning som genomfördes på uppdrag av FMV under 2013. I det arbetet analyserades hur störningar, lokalt alstrade på en plattform där radioutrustning finns monterad, påverkar en radiomottagares upplevda brusmiljö i form av en brusfaktor, [1]. I denna rapport undersöks hur radioräckvidden påverkas när mottagaren utsätts för varierande nivåer av störningar från på plattformen samlokaliserade elektriska utrustningar tillsammans med störningar från aktuell bakgrundsmiljö. Räckviddsberäkningarna har gjorts med hjälp av en länkbudget för två fall, utan och med de störningar vars effekt på räckvidden vi vill studera. Rimligt är att anta att den maximala räckvidden beräknas för fallet då vi tar hänsyn till alla störningar vars nivåer vi inte lätt kan påverka. Däribland bör vi inkludera störningar från bakgrundsmiljön och mottagarens interna brusnivå. Nivåerna på dessa störningar kan i princip påverkas t.ex. genom att använda en mer känslig radiomottagare vilken har ett lägre mottagarbrus eller genom att förflytta plattformen till annan bakgrundsmiljö. Prestandan hos ett radiosystem kan vara svår att prediktera eftersom störningar som alstras på plattformen kan få en betydande påverkan på radiosystemets förmåga. Rapporten visar exempel på resultat om plattformsstörningarna antas komma från samlokaliserade elektriska utrustningar. Dessa antas bestå av tre datorer vilka strålar i nivå med tillåtna nivåer enligt MIL-STD-461F, RE 102 eller i nivå med ett värsta fall som har tagits fram från ett antal uppmätta datorer. I fallet då tre COTS-datorer är samlokaliserade med aktuell radioutrustning på plattform strf9040 orsakar dessa en räckviddsminskning. Om dessa, på frekvensen 49 MHz, strålar emissionsnivåer i nivå med: ? RE 102: leder det till en räckviddsminskning på 12 %. ? Utvalda högsta emissionsnivåer från ett antal uppmätta datorer leder till en räckviddsminskning på 38 %. Rapporten avslutas med några radionätsimuleringar som visar hur paketförlusten ökar då vi inkluderar effekter från bakgrundsmiljön och plattformsstörningar. Resultatet visar att det vid kravställning av elektrisk utrustning är viktigt att kravställa hela systemet. För radiosystem innebär det hela kedjan från radion, kablage till antenn.