Studie - Utredning av sekundärexponering av brandpartiklar och PAH vid brandmannautbildning

Författare:

  • Håkan Wingfors
  • Tobias Tengel
  • Kristina Arnoldsson
  • Roger Magnusson

Publiceringsdatum: 2015-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4178--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Huddeponering
  • förbränningspartiklar
  • genombrott
  • hudavstryk
  • skyddskläder

Sammanfattning

Vid brandmannautbildning utförs ett flertal heta övningar som innefattar rökdykning. Tidigare studier har visat att det finns en risk att brandlärare, elever och teknisk personal kan exponeras för brandpartiklar och associerade polycykliska aromatiska kolväten (PAH) inte bara under övningsmoment utan även före och efter övning vilket kallas sekundärexponering. I den här studien har förutsättningar för sekundärexponering undersökts där flera arbetsmoment har kunnat isoleras på MSBs övningsorter Sandö och Revinge. Studien visade att exponeringshalter i andningszon var generellt låga för brandlärare och ännu lägre för teknisk personal via inandning. Halter från areamätningar och avstrykningsprover visade att det var en kontamineringsgradient i förhållande till närheten av övningsobjekt, använd utrustning, fordon, kontaminerade larmställ och underställ. Huddeponeringsprover visade att deltagande i heta övningar innebär en ökning av halten PAH på hud men också att en direkt efterföljande dusch var effektiv för att tvätta bort PAH. Denna effekt var mindre tydlig för partikelassocierade PAH. Med hjälp av bra rutiner för tvätt av larmställ, dusch, korta vistelsetider i kontaminerade zoner samt med ändamålsenliga lokaler som underlättar sanering av personer och utrustning finns det goda förutsättningar att hålla sekundärexponeringen låg.