Aktiva elektro-optiska lasertekniker för sjö- och luftmål

Författare:

  • Rolf Ragnarsson
  • Ove Steinvall

Publiceringsdatum: 2016-03-03

Rapportnummer: FOI-R--4184--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ladar
  • lidar
  • laser radar
  • avståndsprofilering
  • sjömål
  • luftmål
  • atmosfärslidar

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar resultat och diskuterar slutsatser från prov med aktiva laserbaserade elektro-optiska system mot små mål på havsytan respektive mot luftmål på låg höjd. Inom ramen för internationella samarbeten har även jämförelser gjorts mellan det aktiva lidarsystemet och andra elektro-optiska tekniker. Syftet med rapporten är att skapa förståelse för systemens förmåga och begränsningar, liksom för den troliga framtida tekniska utvecklingen inom området. Därigenom lämnas ett bidrag till diskussionen om hur denna typ av system kan nyttiggöras inom framtida försvarsmaktssystem. Slutsatserna för ytmål är i hög grad baserade på bearbetning av data som erhölls vid fältprov mot små sjömål under november 2014. Vid detta prov medverkade även våra systerorganisationer Dstl (tillsammans med Selex i Storbritannien) respektive Fraunhofer IOSB i Tyskland. För att komplettera provresultaten har även systemsimuleringar genomförts och verifierats mot provdata. Tyngdpunkten i framställningen ligger på ytmål, men luftmål på låg höjd är i många avseenden snarlika vad gäller tekniker för detektion och klassificering, vilket motiverar att dessa måltyper studeras tillsammans. Vi rapporterar därför resultat från prov med olika laserbaserade metoder mot en kryssningsmissil-attrapp på 1.3 km avstånd. Proven visar att laserprofilering är en teknik som möjliggör klassificering mindre ytmål (under 10 meters längd) efter måltyp på avstånd upp till 7 km. Beräkningar visar dock på en potentiell räckvidd bortom detta avstånd, speciellt om fotonräknande detektorer utnyttjas istället för den nuvarande detektorn. Aktiva lasersystem är mångsidiga sensorsystem som kan användas för en mängd sidouppgifter förutom att erhålla en målprofil eller en avbildning av målet. I rapporten diskuteras även den alternativa användningen av systemet för atmosfäriska lidarmätningar. Vi anser att denna mångsidighet är central för att i framtiden realisera högpresterande optiska system till rimlig kostnad.