NATO Military Expenditures Trends 2010-15, with projections for 2016-20: A Survey (partly) based on data published by the NATO Headquarters on 22 June 2015

Författare:

  • Bengt-Göran Bergstrand

Publiceringsdatum: 2016-02-23

Rapportnummer: FOI-R--4223--SE

Sidor: 132

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • NATO
  • Militära utgifter

Sammanfattning

Denna undersökning analyserar militärutgifternas [military expenditures, "ME"] utveckling i 27 NATO-länder (exklusive Island) för perioden 2010-15, baserat på de uppgifter som NATO Högkvarteret publicerade den 22 juni 2015, och gör också prognoser för kommande år fram t o m år 2020. USA:s militära utgifter utgör omkring 35 procent av de samlade globala militärutgifterna medan andra NATO-länder tillsammans står för omkring 18 procent, vilket innebär att NATO:s militärutgifter utgör mer än hälften av de globala rustningarna (enligt SIPRI data). Under de senaste fem åren 2010-15 har de flesta NATO-länder, av olika skäl, minskat sina ME och NATO:s samlade ME har därmed minskat. Prognoser görs också för vart och ett av de 27 Natoländerna för den kommande femårsperioden 2016-20, genom att data från nationella policydokument relateras till nämnda NATO data. Under kommande år kommer de flesta NATO-länder inte längre att minska sina ME utan uppvisa stabila eller ökande ME, vilket innebär att den kommande femårsperioden kommer att skilja sig från den gångna perioden.