Evolving technologies - Challenges and opportunities from an operational health perspective

Författare:

 • Annica Waleij
 • Niklas Brännström
 • Lukas Liljedahl
 • Zacharias Tjäder
 • Torbjörn Tjärnhage
 • Per Wikström

Publiceringsdatum: 2016-05-20

Rapportnummer: FOI-R--4256--SE

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Teknologiutveckling
 • additiv tillverkning
 • 3D-printer
 • autonoma obemannade farkoster
 • drönare
 • CBRN
 • internationella insatser
 • hälsorisker
 • hälsohot

Sammanfattning

Den snabba teknologiutvecklingen kan medföra nya möjligheter att hantera hälsorisker vid insatser, såväl för militära som civila insatser. Flera tekniska verktyg som autonoma obemannade farkoster (s.k. drönare) och additiv tillverkning (AM eller 3Dskrivare) är redan operativa för olika ändamål. Samtidigt kan nya risker med potentiella hälsoeffekter öka som en följd av den snabbt växande teknologiutvecklingen. En snabb skanning av några teknikområden har genomförts och ett fiktivt scenario där teknologierna skulle kunna appliceras har tagits fram. Det förefaller som om de nya teknikerna, som en oönskad bieffekt skulle kunna medföra nya hälsorelaterade hot och risker, och nya rutiner för att hantera dessa kan komma att behövas. Därför kan det vara värdefullt att göra en uppföljande djupare utvärdering med fokus på potentiella hälsorisker och möjligheter från den tekniska utvecklingen. Några områden som kan vara lämpliga att studera vidare är exempelvis ? Möjligheten att skriva ut reservdelar i avlägsna områden, med hänsyn av ritningar tillgängliga via internet - vilket kan minska föroreningar från verksamheten ? Individualiserad 3D-scanning av människor, för att minska utrustningsrelaterade skador och belastningsskador. ? Möjlig användning av mikrodrönare för spanings- och övervakningsändamål eller för medicinskt stöd i avlägsna områden ? System för tidig varning och identifiering av CBRNE vid potentiella intrång med hjälp av drönare Ett gemensamt seminarium med deltagare från exempelvis FOI, Försvarsmaktens medicinska expertis, CBRN-intressenter och Försvarets Materielverk (FMV), med det framtagna fiktiva scenario som utgångspunkt, skulle kunna vara en möjlig väg framåt att skapa ökad kunskap kring dessa frågor.