Återtagande av brigadledningsförmåga. 2. Brigadstabens förmågeutveckling under Försvarsmaktens omstrukturering 2012-2014

Författare:

  • Per Wikberg
  • Peter Berggren
  • Henrik Allberg

Publiceringsdatum: 2016-06-16

Rapportnummer: FOI-R--4260--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Organisationsutveckling
  • bemanning
  • socialisering
  • motivation
  • ledningseffektivitet
  • agilitet
  • dynamisk mätning.

Sammanfattning

Under åren 2012-2014 har projektet Agil Värdering Av LedningsOrganisation (AVALO) genomförts. Under genomförandet har projektet haft ett samarbete med 2. Brigadstaben. När samarbetet inleddes bestod personalstyrkan vid 2. Brigadstaben av stabschef samt projektledare för införande av brigadledningsförmågan. När projektet avslutades hade staben i princip full bemanning enligt bemanningsplan. Under denna period genomfördes, inom ramen för samarbetet, en rad studier av stabens succesiva utveckling avseende ledningseffektivitet och ledningsagilitet. Samarbetet innebar därför i praktiken att projektet hade en unik möjlighet att på nära håll och från början följa processen de första åren när Försvarsmaktens förmåga att leda brigad skulle återtas. I en vidare mening kan de resultat som erhållits och de erfarenheter som brigadstaben vunnit från sitt arbete med att bygga upp sin förmåga vara värdefulla erfarenheter för Försvarsmaktens omställningsprocess. Sammanfattningsvis har resultatet inte visat på någon höjning avseende ledningslagens möjligheter att utföra ett effektivt arbete som använts under de övningar som följts 2012-2014. Det var inte i linje med vad som förväntades. I takt med att staben samövas så borde stabsmedlemmarna uppleva att förutsättningarna för arbetet förbättrats. Detta resultat diskuterades i en rad workshops med staben inom ramen för fyra teman: Personalbemanning, Utformning av individens arbetsuppgifter, Organisationen samt Konsekvenser för individen och organisationen. Rapporten redogör för de synpunkter och erfarenheter som framfördes. Från diskussionen framträder framförallt två möjliga förklaringar till det erhållna resultatet: 1) Personalrörligheten har varit högre än vad som förutsågs när processen inleddes. Dels på grund av svårigheter att få till långsiktiga plan för rekrytering och bemanning. Vidare har det varit svårt att behålla personal, särskilt de som haft tidsbegränsade placeringar som bygger på bemanningsuppdrag. Slutligen har truppförande brigadchef av olika anledningar växlat ett flertal gånger under perioden. 2) Vidare har flera planerade övningar utgått eller fått ett annat fokus än planerat. Ovanstående resultat har vidarebearbetats inom ramen för FoT-projektet Longitudinell studie av GSS/T. Detta eftersom utfallet pekade på problemställningar kring personalbemanning. Utfallet från denna fördjupade analys diskuteras i ett avslutande avsnitt där också ett antal förslag till åtgärder förs fram.