The African Peace and Security Architecture (APSA) – Discussing the Remaining Challenges

Författare:

  • Adriana Lins De Albuquerque

Publiceringsdatum: 2016-10-31

Rapportnummer: FOI-R--4301--SE

Sidor: 38

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att ge en lägesrapport och analysera den fortsatta utvecklingen av den afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen (APSA). Fokus ligger på kvarvarande utmaningar inom de centrala institutioner som utgör APSA. Det största hindret för den fortsatta utvecklingen av APSA bedöms vara dess finansiering. AU och dess medlemsstater har hittills förlitat sig tungt på internationella givare. AU är dock medvetet om riskerna med detta och har tagit steg för att säkra mer intern afrikansk finansiering. Följande slutsatser dras om APSA:s konfliktförebyggande och konflikthanterande institutioner: Panel of the Wise är en institution menad att lyfta frågor av betydelse för konfliktförebyggande arbete inför AU:s freds- och säkerhetsråd. I dagsläget fyller panelen ingen sådan funktion. En möjlighet är att förändra mandatet och införliva en medlande roll för att utveckla APSA:s konfliktförebyggande förmåga. Fastän Continental Early Warning System teoretiskt fyller en viktig konfliktförebyggande funktion och har utvecklats betydligt på kort tid, är det tveksamt om en vidareutveckling av plattformen kommer att ha märkbar effekt på fred och säkerhet i Afrika. Den politiska viljan att intervenera i konfliktförebyggande syfte saknas fortfarande inom APSA. Den bristande politiska viljan att agera preventivt för att stävja konflikter på den afrikanska kontinenten innebär att militära instrument som African Standby Force och African Capacity for Immediate Response to Crises blir centrala instrument i arbetet med att skapa "afrikanska lösningar på afrikanska problem."