Handbok verkansvärdering. Arbetsutgåva 2016

Författare:

 • Pernilla Magnusson
 • Mats Hartmann
 • Johan Gidholm
 • Rolf Jarlås

Publiceringsdatum: 2016-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4337--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Verkansvärdering
 • sårbarhetsvärdering
 • riskvärdering
 • verkan
 • sårbarhet
 • risk
 • vapen
 • ammunition
 • mål
 • utslagning
 • utslagssannolikhet
 • värderingsverktyg
 • personal

Sammanfattning

Värdering och värderingsmetodik som begrepp förekommer i många sammanhang inom organisationer som Försvarsmakten, FOI och FMV. Det är inte alltid självklart vad som avses och vilken typ av verksamhet som förväntas då de olika myndigheterna stundtals använder samma begrepp, men med olika innebörd. Fokus för denna handbok är värdering av vapeninducerade effekter i olika mål. Handboken, som är under kontinuerlig uppbyggnad, syftar till att försöka beskriva olika typer av värderingsmetoder, begrepp och samla exempel på hur värderingar kan genomföras. Värderingskompetens är en viktig del i kedjan för att nyttiggöra och tillämpa mer grundläggande tekniker eller forskningskoncept, både avseende verkan och skydd, på en plattforms- eller systemnivå. Utgående från kunskap om verkan av stridsdelar och värderingsmetoder kan exempelvis bedömningar av risk för egen personal samt tredje part i samband med vapeninsatser genomföras. Värderingar och värderingsverktyg kan utnyttjas som stöd vid t.ex. materielanskaffning och materielutveckling, avvägningar av vilken materiel som är lämplig i olika stridsmiljöer, studier, utbildning och föreskrifter gällande användningssätt av vapenmateriel samt taktiskt uppträdande. Att samla begrepp och metoder i denna handbok gör det möjligt att arbeta mer strukturerat med värderingar och samtidigt kan handboken utgöra en kompetensgrund för ny personal inom området.