Moldova: A Defence Reform Assessment

Författare:

  • Jakob Hedenskog
  • Adriana Lins De Albuquerque

Publiceringsdatum: 2016-12-05

Rapportnummer: FOI-R--4350--SE

Sidor: 53

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Moldavien
  • försvarsmakt
  • försvarssektor
  • försvarsreform
  • Ryssland
  • Nato

Sammanfattning

Moldaviens försvarsministerium och den moldaviska försvarsmakten har trots de, i förhållande till andra europeiska länder, mycket låga försvarsanslagen (mätt som procent av BNP) ändå gjort vissa framsteg i ansträngningarna att reformera försvarssektorn. Likväl återstår mycket att göra innan ministeriet kan börja implementera sin ambitiösa försvarsreform. Internationella givare har olika alternativ för att bistå i denna process. Denna rapport avser att ge den svenska Försvarsmakten en överblick över reformbehoven inom den moldaviska försvarssektorn. Den kan i sin tur fungera som ett underlag för att vägleda Försvarsmakten i beslut om vilken typ av reformstöd man vill ge till den moldaviska försvarsmakten framöver. Rapporten analyserar fem specifika områden inom den moldaviska försvarssektorn, nämligen förvaltning, träning, militärtekniskt samarbete, logistik och professionell utveckling. Rapporten avslutas med ett appendix innehållande särskilda förfrågningar om svenskt stöd som kommunicerats till författarna av Moldaviens försvarsministerium.