Terrorism in Africa - A Quantitative Analysis

Författare:

  • Adriana Lins De Albuquerque

Publiceringsdatum: 2017-02-02

Rapportnummer: FOI-R--4398--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Afrika
  • terrorism
  • Daesh
  • Islamiska Staten
  • al-Qaeda

Sammanfattning

De senaste två åren har rapporteringar om att terrorism, och särskilt islamistisk terrorism, ökat markant i Afrika blivit allt vanligare. Den här rapporten ämnar analysera huruvida detta stämmer. Studien finner att terroristattacker har blivit alltmer vanliga sedan 1997, med en markant ökning under 2014 och 2015 (de två sista åren som det finns data för). Afrikas regioner och länder har inte alla drabbats av terrorism till samma grad, något som indikerar att det här är mer av ett lokalt än ett kontinentalt problem. Aktörer med bekräftad islamistisk koppling begick en liten del av det totala antalet attacker från 1997-2010. Men andelen attacker som länkats till aktörer med bekräftad islamistisk koppling har ökat stadigt sen 2011. Mellan 2012 och 2015 begicks 90 procent av de attacker som länkats till organisationer med islamistisk koppling av organisationer med bekräftad anknytning till Daesh och al-Qaeda. Den stora merparten av attacker som tillskrivits organisationer med känd koppling till Daesh och al-Qaeda begicks emellertid enbart av en handfull organisationer. Dessa inkluderar Boko Haram, al- Shabaab, Tripoli Province of the Islamic State och Sinai Province of the Islamic State. Detta tyder i sin tur på en viktig slutsats från denna studie: att problemet med terrorism i Afrika kan härledas till ett fåtal specifika organisationer och de väpnade konflikter de är involverade i.