Utvärdering av Folke Bernadotteakademins personalbidrag till SMM Ukraina

Författare:

  • Samuel Neuman Bergenwall
  • Jerker Hellström

Publiceringsdatum: 2017-03-01

Rapportnummer: FOI-R--4402--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Civil krishantering
  • SMM
  • OSSE
  • FBA
  • Folke Bernadotteakademin
  • Ukraina.

Sammanfattning

I denna rapport utvärderas Folke Bernadotteakademins (FBA) personalbidrag till OSSE:s observatörsinsats i Ukraina (OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, SMM Ukraine) under 2016. Utvärderingen utgår från fem områden i regeringens resultatstrategi för internationell civil krishantering: rekrytering och personalförsörjning; utbildning; kvinnor, fred och säkerhet; erfarenhetshantering samt samverkan. Utvärderingen bedömer att målen är delvis uppfyllda för samtliga områden. I flera fall påverkar dock faktorer bortom FBA:s kontroll möjligheterna till fullständig måluppfyllnad. Det finns samtidigt tydlig potential för FBA att utveckla sitt bidrag till SMM.