Det digitala kalifatet. En studie av Islamiska statens propaganda

Författare:

  • Lisa Kaati

Publiceringsdatum: 2017-05-15

Rapportnummer: FOI-R--4429--SE

Sidor: 98

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • våldsbejakande religiös extremism
  • Islamiska staten
  • IS
  • propaganda

Sammanfattning

I den här rapporten presenteras forskning och analys som gjorts inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda). Projektet pågår fram till mars 2019 och detta är den andra rapporten inom ramen för uppdraget. Syftet med rapporten är att belysa olika aspekter av terrorgruppen IS digitala propaganda; hur propagandan sprids, vilka budskap som förmedlas, hur budskapen varierar över tid och vilken roll bilder har i propagandan. Vi har också studerat kvinnors och barns roll i IS propaganda och hur en ungdomskultur som benämns som Jihadi cool vuxit fram med en egen typ av klädstil, musik och kulturyttringar. IS propaganda innehåller en stor mängd religiösa begrepp och hänvisningar, som IS ibland tilldelat en annan betydelse än den traditionella. Därför ägnas en del av rapporten till att beskriva det religio-politiska språkbruket inom islam, och hur det kan användas för att föra fram olika typer av budskap.