Energetic Materials with New Structures

Författare:

  • Hanna Ellis
  • Magnus Bergh

Publiceringsdatum: 2018-01-24

Rapportnummer: FOI-R--4468--SE

Sidor: 23

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • nano
  • nanomaterial
  • energetiska material
  • energetiska nanomaterial

Sammanfattning

Nanomaterial för tillämpningar inom energetiska material (EM) är intressanta då partikelstorleken påverkar materialegenskaperna. Det finns idag studier som tyder på att stötkänsligheten skulle kunna minska med minskande partikelstorlek för EM, dock krävs ytterligare studier med fullständig statistisk utredning för att med säkerhet kunna fastslå, ifall och hur detta gäller. En fördel med energetiska nanomaterial skulle kunna vara att göra känsliga material så som till exempel CL-20 mindre känsliga, ifall materialets känslighet minskar med partikelstorleken. Energetiska nanomaterial är således intressanta ur lågkänslig ammunitions perspektiv. Det finns ett flertal studier som producerar energetiska nanomaterial genom en mängd olika metoder och karakteriserar de energetiska materialen med avseende på storlek och form samt stötkänslighet. Området har dock, trots att forskning nu pågått i ca 10-20 år inte fått något av författarna känt genombrott på den kommersiella marknaden, med undantag för nano-aluminium. Det finns ett fåtal studier där en sammansatt komponent eller formulering produceras, detta kan indikera svårigheter med formuleringar innehållande nanopartiklar. Nanopartiklar påverkar viskositeten och processbarheten av formuleringen. En annan fråga som kvarstår inom området är uppskalningsmöjligheterna av de olika metoderna som använts för att producera energetiska nanomaterial. FOI bör samarbeta med laboratorier som bedriver forskning inom området energetiska nanomaterial, samt bevaka forskningen som sker genom publicerad litteratur.