Effektiv simulatorträning - Slutrapport projekt Effektiv flygträning och utbildning 2015-2017

Författare:

 • Sanna Aronsson
 • Henrik Artman
 • Sinna Lindquist
 • Robert Ramberg

Publiceringsdatum: 2018-01-29

Rapportnummer: FOI-R--4520--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • debriefing
 • LVC
 • pedagogik
 • prestationsmått
 • simulatorer
 • träning
 • visualisering

Sammanfattning

Frågan om vad som utgör effektiv flygträning och utbildning (dvs. stridsteknisk och taktisk utbildning) är komplex och kan angripas på olika sätt. FoT-projektet Effektiv flygträning och utbildning (2015-2017) har vetenskapligt och metodiskt arbetat med att integrera pedagogiska modeller och praktiska erfarenheter med hänsyn tagen till organisatoriska strukturer. Vidare har systematiskt designarbete av visuella stöd för debriefing genomförts. Denna rapport integrerar projektets forskningsfrågor, projektaktiviteter och resultat i en sammanhållen beskrivning. Det krävs olika typer av stöd (både verktyg och metoder) för att analysera komplexa scenarier och mått som kan precisera den individuella flygförarens eller gruppens prestationer. Baserat på komplexa mått har två visualiseringar som ger en överblick av flygförarens skjuttillfälle respektive hotbild utvecklats och utvärderats tillsammans med svenska stridspiloter. Vidare har projektet framgångsrikt använt maskininlärning för att kategorisera flygförares och flygstridsledares kommunikation i syfte att bedöma effektiviteten i denna, samt att identifiera eventuella brister genom visualiseringar av resultaten. Pedagogiska modeller och visualiseringar, samt empiriska studier av simulatoranläggningar ger en grund för en diskussion om vad som utmärker effektiva simulatoranläggningar och effektiv simulatorträning. Studier av konceptet LVC (Live, Virtual & Constructive), vilket innebär träning med skarpa farkoster, flygförare i simulatorer samt datorgenererade entiteter (artificiella agenter) i ett och samma scenario, har genomförts. Vidare har projektet introducerat konceptet "LVC i vardagen", en vision om att enkelt och sömlöst kunna sammankoppla flygplan och dess flygförare med träning i simulatorer. Verksamheten i projektet har delvis bedrivits i samarbete med U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL) inom ramen för samarbetsavtalet IMTR II (International Mission Training Research II, 2012-2018). Inom samarbetet har projektet medverkat till en demonstration av LVC-förmåga där FLSC (Flygvapnets luftstridssimuleringscenter) som enda europeiska aktör deltog. Projektet har för avsikt att fortsätta detta samarbete och inriktningen mot LVC för att närma oss visionen om LVC som en integrerad del i reguljär övning och träning. Rapporten avslutas med rekommendationer för fortsatt forskning.