An overview of assessment approaches for C2 agility in the crisis and emergency response domain

Författare:

  • Jiri Trnka
  • Per-Anders Oskarsson
  • Björn J E Johansson

Publiceringsdatum: 2018-04-11

Rapportnummer: FOI-R--4578--SE

Sidor: 55

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Värdering
  • Ledning
  • Samverkan
  • Blåljusdomän
  • Krishantering
  • Ledningsagilitet

Sammanfattning

Denna rapport fokuserar på metoder för att värdera förmågan att hantera oväntade situationer och andra typer av förändringar i omständigheterna i samband med ledning och samverkan. Detta görs genom att konceptet ledningsagilitet, som ursprungligen utvecklades inom den militära domänen, introduceras. Att överföra konceptet från en militär domän till krishanterings- och blåljusverksamhet innebär en utmaning liksom att definiera förmågor, faktorer och egenskaper som kan användas som mått för att utvärdera träning och övning samt ta fram mål för tränings- och övningsverksamhet. I den studie som genomförts identifierades ett antal metoder och ramverk från den militära domänen som fångar olika aspekter av ledningsagilitet. Ingen av dessa var dock explicit utvecklade för att värdera ledningagilitet. Därtill har ingen av dessa metoder och ramverk använts för värdering av krishantering eller blåljusverksamhet. Studien presenterar också några metoder, som exempelvis social nätverksanalys och kommunikationsanalys, som kan användas för att värdera vissa aspekter av ledningsagilitet i kris- och olyckshanteringssammanhang. Slutligen beskrivs för- och nackdelarna med ett antal datainsamlingsmetoder som bedöms ha potential för att samla in data rörande ledningsagilitet. Då inga existerande metoder eller ramverk kan användas direkt för att värdera ledningsagilitet i krishanterings- och blåljusdomänen finns ett behov av att utveckla ett nytt instrument för att stötta en sådan analys. Ett sådant analysstöd bör anta ett funktionellt perspektiv på ledning och samverkan, kunna fånga dynamiken i lednings- och samverkansprocesserna liksom i den händelse som ska hanteras.