Framåtblickande omvärldsanalyser - Hur gör andra?

Författare:

  • Karolina Gasinska Singh
  • Mikael Eriksson

Publiceringsdatum: 2018-04-27

Rapportnummer: FOI-R--4585--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Litteraturstudie
  • omvärldsanalys
  • säkerhetspolitisk analys
  • Perspektivstudier

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att dra lärdomar och erfarenheter av andra aktörers arbete med framåtblickande omvärldsanalyser. Avsikten är att bidra till att vidareutveckla Försvarsmaktens framtagande av den säkerhetspolitiska omvärldsanalysen i Perspektivstudier. För att uppnå syftet genomförs en litteraturöversikt och en djupanalys av två säkerhetspolitiska omvärldsanalyser. Litteraturöversikten ämnar att ge en överblick över vilken typ av aktörer som bedriver säkerhetspolitiska omvärldsanalyser samt analysernas olika karaktärsdrag. Djupanalysen syftar till att mer djupgående undersöka arbetsprocesserna och val av metoder. Av totalt 50 rapporter som ingick i litteraturöversikten uppfyllde 19 de inom studien uppsatta kriterierna för säkerhetspolitisk omvärldsanalys. De flesta av de identifierade omvärldsanalyserna är framtagna av statliga västmakter. Dessa är särskilt intressanta för Försvarsmaktens Perspektivstudier då trender och utmaningar som påverkar EU/europeiska länder även påverkar Sverige direkt eller indirekt. Ett potentiellt problem är emellertid att det föreligger en eventuell risk för en viss rundgång av information när analyserna bygger på varandra. Ett annat problem är att rapporterna i studien var fåordiga i sina beskrivningar av metod vid framtagandet av omvärldsanalyserna. Bristen på metodbeskrivning är problematisk då det är svårt att värdera på vilka vetenskapliga grunder analysen bygger. För att hantera denna problematik bör arbetsprocessen för framtagandet av kommande säkerhetspolitiska analyser i Perspektivstudier ha detta i åtanke, samt att komplettera den med andra metoder för informationsinhämtning. Litteraturöversikten och djupanalysen visar även på att det finns en stor variation i både arbetsprocesser och fokus i analyserna. Ambitionsnivån bör sättas utifrån tillgängliga resurser (finansiella förutsättningar, tid, de medverkandes metodkompetens och ämneskunskap). Det är av vikt att ta fram en systematisk arbetsprocess som möjliggör transparens och kontinuitet för att på ett konsekvent sätt följa utvecklingen av trender över tid.