Polisiära cyberhot, en förstudie

Författare:

  • Mikael Wedlin
  • Peter Nilsson
  • Arwid Komulainen
  • Farzad Kamrani

Publiceringsdatum: 2018-09-04

Rapportnummer: FOI-R--4599--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Cyberhot
  • cyberbrott
  • polisen på nätet

Sammanfattning

Denna rapport redovisar första årets resultat från projektet Cyberhot, en förstudie. Projektet syftar till att öka FOIs kunskap om den polisiära verksamheten och i synnerhet arbetet mot IT-relaterad brottslighet, det vill säga de hot mot samhället som främst manifesteras via internet. Projektet syftar även till att i möjligaste mån öka Polisens förmåga att hantera cyberhot. Metodiken har i huvudsak bestått av litteraturstudier och möten med representanter för de olika myndigheterna men även kortare workshops och ett webbinarium. En stor del av arbetet har gått ut på att karaktärisera vad ett cyberhot egentligen är och vilket ansvar rättsvårdande myndigheterna har i cyberdomänen, samt vilka metoder och redskap som krävs för att möta dessa cyberhot. En fråga som framträtt är huruvida cyberbrott bör betraktas som en egen brottstyp eller om det helt enkelt är gamla brott i ny förpackning. Några av faktorer som gör cyberhot svåra att utreda och förhindra är den utbredda användningen av anonymisering samt att dessa utredningar ofta har internationella dimensioner. I dagsläget är kompetens inom cyberområdet en knäckfråga för Polisen; en aspekt av detta är att det finns spetskompetens att tillgå inom området men brist på samordning och arbetsfördelning gör att dessa kompetenser inte utnyttjas där de mest behövs. En annan aspekt är att breddkompetens inom cyberområdet saknas i många delar av organisationen.